Розділ «ПРАКТИКУМ З ОСНОВ ЕКОЛОГІЇ»

Ви є тут

Екологія

Питанням екологічної освіти останнім часом приділяється багато уваги. Вивчення курсу "Основи екології" та "Загальна екологія" є обов'язковим для всіх спеціальностей усіх форм навчання. З огляду на це, за останні 2—3 роки видається велика кількість підручників і навчальних посібників. Переважна більшість із них може бути використана студентом для опанування теоретичних засад екології як науки. Донедавна проведенню лабораторно-практичних занять приділяли обмаль уваги. З виходом "Лабораторного та польового практикуму з екології" колективу авторів Національного університету "Києво-Могилянська академія", під редакцією проф. Замостяна В.П. та проф. Дідуха Я.П., організація та проведення практичних і лабораторних робіт суттєво поліпшились.

Лабораторний практикум з основ екології передусім має відповідати програмі курсу і допомогти студенту оволодіти основними поняттями екології. Крім того, практикум покликаний закріпити уявлення про екологію як науку комплексну, основою якої є систематизація і узагальнення результатів, отриманих з використанням різних методів природничих наук.

Одним із найскладніших питань залишається організація лабораторних робіт відповідно до навчальної програми, оскільки не до всіх розділів є можливість провести лабораторний експеримент, зокрема глобальної екології та екосистемології. Це насамперед пов'язано із обмеженістю в часі лабораторного практикуму. Але загалом деталізація практикуму можлива при подальшому поглибленому вивченні окремих розділів екології при оволодінні дисциплінами "Популяційна екологія", "Ландшафтна екологія" тощо.

Практикум охоплює п'ятнадцять лабораторно-практичних занять. З окремих тем передбачено проведення практичних робіт у формі семінарів, для чого запропоновано низку тем для написання рефератів. Лабораторно-практичні роботи передбачені щодо основних розділів навчальної програми, а саме: "Факторіальна екологія", "Популяційна екологія", "Вчення про екосистему", "Прикладні аспекти екології". Теми рефератів стосуються переважно останнього і найбільш об'ємного розділу програми — "Екологія і практична діяльність людини". Це зумовлено, насамперед, значним обсягом питань, що пропонуються до вивчення в даному розділі, а також актуальністю і необхідністю поглибленого розгляду прикладних та соціальних аспектів екології як науки.

Крім коротких теоретичних відомостей по темі та ходу виконання роботи, студентам надана можливість самоконтролю при оволодінні матеріалом. Пропонується широкий спектр додаткової літератури.

Даний лабораторний практикум є результатом десятирічної роботи автора. Організацію і постановку всіх запропонованих лабораторно-практичних робіт автором виконано самостійно, під час викладання курсу "Загальна екологія" на біологічному факультеті Ужгородського національного університету і курсу "Основи екології" для студентів хімічного факультету, які навчаються за спеціальністю "Екологія і охорона навколишнього середовища".

Наступний розділ:

Вчення про фактори навколишнього середовища


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Екологія» автора Л.А.Ломіш на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ПРАКТИКУМ З ОСНОВ ЕКОЛОГІЇ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Розділ 1 ЕКОЛОГІЯ ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА

 • 1.2. Коротка історія становлення екології як науки

 • 1.3. Рівні організації живої матерії. Галузі та підрозділи екології

 • 1.4. Закони, категорії та методи екології

 • 1.5. Екологія — теоретична база заходів з охорони природи

 • Питання для самоперевірки

 • Розділ 2 АУТЕКОЛОГІЯ (ФАКТОРІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ)

 • 2.2. Екологічний фактор. Класифікація екологічних факторів, їх вплив на живі організми

 • 2.3. Лімітуючі фактори. "Закон мінімуму" Лібіха

 • 2.4. Взаємодія екологічних факторів. "Закон толерантності" Шелфорда

 • 2.5. Біотичні фактори. Форми біотичних відносин

 • 2.6. Антропогенні фактори

 • Питання для самоперевірки

 • Розділ 3 ДЕМЕКОЛОГІЯ

 • РОЗДІЛ 4 ЕКОЛОГІЯ УГРУПОВАНЬ

 • 4.3. Видова структура угруповань та способи її виявлення

 • 4.4. Концепція біотичного угруповання

 • 4.5. Класифікація елементів угруповання та концепція екологічного домінування

 • 4.6. Поняття про екологічну нішу. Потенційна та реалізована екологічні ніші

 • 4.7. Динаміка біоценозу як результат міжвидових взаємовідносин. Типи сукцесій

 • 4.8. Індикативне значення організмів

 • Розділ 5. БІОГЕОЦЕНОЛОГІЯ (ВЧЕННЯ ПРО ЕКОСИСТЕМИ)

 • Розділ 6 ЕКОСИСТЕМИ СВІТУ

 • 6.4. Вічнозелений тропічний дощовий ліс

 • 6.5. Степи

 • 6.6. Пустелі

 • 6.7. Болота

 • 6.8. Водні екосистеми

 • Питання для самоперевірки

 • Розділ 7 ГЛОБАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ (ВЧЕННЯ ПРО БІОСФЕРУ)

 • ПРАКТИКУМ З ОСНОВ ЕКОЛОГІЇ
 • Вчення про фактори навколишнього середовища

 • Список використаної літератури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи