Розділ «3.4.12. Захист від атмосферної електрики (блискавки)»

Основи охорони праці

Блискавкозахист - це система захисних пристроїв та заходів, що призначені для забезпечення безпеки людей, збереження будівель та споруд, устаткування та матеріалів від можливих вибухів, займань та руйнувань, спричинених блискавкою.

Блискавка - особливий вид проходження електричного струму через величезні повітряні прошарки, джерелом якого є атмосферний заряд, накопичений грозовою хмарою. Умови утворення таких хмар - велика вологість та швидка зміна температури повітря. За таких умов у атмосфері Землі відбуваються складні фізичні процеси, які призводять до утворення та накопичення електричних зарядів. При підвищенні напруженості електричного поля до критичних значень виникає розряд, який супроводжується яскравим свіченням (блискавкою) та звуком (громом). Довжина каналу блискавки може досягати кількох кілометрів, сила струму - 200 000 А, напруга - 150 000 кВ, а температура - 10 000 °С і більше. Тривалість блискавки 0,1-1,0 с. Щосекунди земну кулю вражають у середньому понад 100 блискавок.

Розрізняють первинні (прямий удар) і вторинні прояви блискавки.

Прямий удар блискавки (ураження блискавкою) - безпосередній контакт каналу блискавки з будівлею чи спорудою, що супроводжується протіканням через неї струму блискавки. Прямий удар блискавки чинить на уражений об'єкт наступні дії: електричну, що пов'язана з ураженням людей і тварин електричним струмом та виникненням перенапруг на елементах, за якими струм відводиться в землю; теплову, що зумовлена значним виділенням теплоти на шляху проходження струму блискавки через об'єкт; механічну, що спричинена ударною хвилею, яка поширюється від каналу блискавки, а також електродинамічними силами, що виникають у конструкціях, через які проходить струм блискавки.

Вторинні прояви блискавки пов'язані з наведенням потенціалів на металевих елементах конструкцій, обладнанні, незамкнутих металевих контурах, що спричинено близькими розрядами блискавки. Пожежна небезпека вторинних проявів блискавки обумовлюється виникненням іскріння всередині об'єкта, що може призвести до пожежі чи вибуху.

До вторинних проявів блискавки належать:

- електростатична індукція, яка полягає у наведенні потенціалів на наземних предметах у результаті змін електричного поля грозових об'єктів. Навіть на відстані до 100 м від місця влучення блискавки до будівлі різниця потенціалів між конструкціями (металеві покрівлі, ферми, підкранові шляхи тощо) і землею може досягати десятків кіловольт і здатна викликати іскровий розряд;

- електромагнітна індукція супроводжується появою в просторі змінного магнітного поля, яке індукує в металевих контурах, що утворені з різних протяжних комунікацій (трубопроводів, електропроводів і т. ін.). електрорушійну силу (ЕРС). Якщо у контурах контакти недостатньо надійні в місцях з'єднання, то наведений ЕРС струм може спричиняти іскріння або сильне нагрівання;

- занесення високих потенціалів у будівлю відбувається по металоконструкціях, що підведені в цю будівлю (трубопроводах, рейкових шляхах, естакадах, проводах ліній електропередавання і т. ін.). Вони супроводжуються електричними розрядами, які можуть стати джерелом вибуху чи пожежі. Таке занесення відбувається не лише під час прямого попадання блискавки в металоконструкції, але й у випадках, коли вони знаходяться поруч з ураженими нею місцями.

Захист об'єктів від прямих ударів блискавки забезпечується шляхом облаштування блискавковідводів. Конструкцію блискавковідводу, що не зазнав принципових змін і використовується дотепер, винайшов Бенджамін Франклін у 1749 р. та Михайло Ломоносов у 1758 р.

Захист від електростатичної індукції (вторинний прояв блискавки) здійснюється приєднанням устаткування до заземлювача для відведення електростатичних зарядів, індукованих блискавкою, в землю. Захист від електромагнітної індукції полягає у встановленні методом зварювання перемичок між протяжними металоконструкція ми в місцях їхнього зближення менше ніж на 10 см. Інтервал між перемичками повинен не перевищувати 20 м. Це дає змогу наведеному струму блискавки переходити з одного контуру в інший без утворення електричних розрядів. Захист від занесення високих потенціалів у будівлю здійснюється шляхом приєднання до заземлювача металоконструкцій перед їх введенням у будівлю.

Будівлі та споруди поділяються за рівнем блискавкозахисту на три категорії. Приналежність об'єкта, що підлягає блискавкозахисту, до тієї чи іншої категорії визначається, головним чином, його призначенням та класом вибухопожежонебезпечних зон згідно з Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ).

І категорія

Будівлі та споруди або їх частини з вибухонебезпечними зонами класів 0, 1, 20, 21 (відповідно до ДНАОП 0.00-1.32-01). У них зберігаються, чи знаходяться постійно, або використовуються під час виробничого процесу легкозаймисті та горючі речовини, що здатні утворювати газо-, пило-, пароповітряні суміші, для вибуху яких достатньо невеликого електричного розряду (іскри).

II категорія

Будівлі та споруди або їх частини, в яких наявні вибухонебезпечні зони класів 2, 22. Вибухонебезпечні газо-, пило-, пароповітряні суміші в них можуть з'явитися лише у разі аварії чи порушення установленого технологічного процесу. До цієї ж категорії належать зовнішні установки та склади, у яких зберігаються вибухонебезпечні матеріали, легкозаймисті та горючі рідини.

ІІІ категорія

Ціла низка будівель та споруд, зокрема: будівлі та споруди з пожежонебезпечними зонами класів П-І, П-ІІ та П-ІІа; зовнішні технологічні установки, відкриті склади горючих речовин, що належать до зон класів II-III; димові та інші труби підприємств і котельних, башти та вишки різного призначення висотою 15 м і більше.

Об'єкти І та II категорій необхідно захищати як від прямих ударів блискавки, так і від вторинних її проявів. Будівлі та споруди III категорії повинні мати захист від прямих ударів блискавки та занесення високих потенціалів, а зовнішні установки - тільки від прямих ударів.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Основи охорони праці» автора Жидецький В.Ц. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „3.4.12. Захист від атмосферної електрики (блискавки)“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВІД АВТОРА

 • ПЕРЕДМОВА

 • ВСТУП

 • Розділ 1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • 1.1.3. Найважливіші надбання Закону України "Про охорону праці"

 • 1.1.4. Соціальний захист потерпілих на виробництві

 • 1.1.5. Фінансування охорони праці

 • 1.1.6. Основні положення законодавства про працю

 • 1.1.7. Охорона праці жінок

 • 1.1.8. Охорона праці неповнолітніх

 • 1.1.9. Нормативно-правові акти з охорони праці

 • 1.1.10. Нормативні акти з охорони праці підприємств

 • 1.1.11. Інструкції з охорони праці

 • 1.1.12. Відповідальність за порушення законодавства з охорони праці

 • 1.1.13. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці

 • 1.2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві

 • 1.3. Навчання з питань охорони праці

 • 1.4. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці

 • 1.5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

 • 1.6. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності на виробництві

 • 1.7. Кольори безпеки та знаки безпеки праці

 • Розділ 2. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ

 • 2.2. Мікроклімат виробничих приміщень

 • 2.3. Забруднення повітря виробничих приміщень

 • 2.4. Вентиляція виробничих приміщень

 • 2.4.4. Основні вимоги до систем вентиляції

 • 2.4.5. Кондиціонування повітря

 • 2.5. Системи опалення

 • 2.6. Освітлення виробничих приміщень

 • 2.6.7. Експлуатація освітлювальних установок

 • 2.7. Вібрація

 • 2.8. Шум, ультразвук та інфразвук

 • 2.9. Іонізуюче випромінювання

 • 2.10. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону

 • 2.11. Випромінювання оптичного діапазону

 • 2.12. Засоби індивідуального захисту

 • 2.13. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень

 • Розділ 3. ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ БЕЗПЕКИ

 • 3.2. Безпека під час експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки

 • 3.3. Безпека під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт та застосування підіймально-транспортної техніки

 • 3.4. Електробезпека

 • 3.4.7. Небезпека замикання на землю в електроустановках

 • 3.4.8. Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок

 • 3.4.9. Кваліфікаційні групи з електробезпеки електротехнічного персоналу

 • 3.4.10. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом

 • 3.4.11. Захист від статичної електрики

 • 3.4.12. Захист від атмосферної електрики (блискавки)
 • Розділ 4. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

 • 4.2. Загальні відомості про пожежу

 • 4.3. Загальні відомості про процес горіння. Показники пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів

 • 4.4. Оцінка об'єктів щодо їх вибухопожежонебезпеки

 • 4.5. Концептуальні засади забезпечення пожежної безпеки об'єкта

 • 4.6. Пожежна безпека будівель та споруд

 • 4.7. Евакуація людей з будівель та приміщень

 • 4.8. Засоби гасіння та виявлення пожеж

 • 4.9. Організація забезпечення пожежної безпеки

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи