Розділ «2.8. Шум, ультразвук та інфразвук»

Основи охорони праці


2.8.1. Шум та його види


У сучасному світі в умовах науково-технічного прогресу шум став одним із суттєвих несприятливих чинників, що впливають на людину. Ріст потужностей сучасного устаткування, машин, побутової техніки, швидкий розвиток усіх видів транспорту призвели до того, що людина на виробництві та в побуті постійно знаходиться під впливом шумів досить високої інтенсивності. Шум буває: механічного походження, який виникає внаслідок вібрації при роботі механізмів та устаткування, а також поодиноких чи періодичних ударів у з'єднаннях деталей та конструкцій; аеродинамічного походження, який виникає при подачі газу чи повітря по трубопроводах, вентиляційних системах, або їх стравлюванні в атмосферу; гідродинамічного походження, який виникає внаслідок процесів, що відбуваються у рідинах (гідравлічні удари, кавітація, турбулентність потоку); електромагнітного походження, який виникає внаслідок коливання елементів електромеханічних пристроїв під впливом змінних магнітних полів.

Шум у виробничих умовах негативно впливає на працівника: послаблює увагу, посилює розвиток втоми, сповільнює реакцію на небезпеку. Внаслідок цього знижується працездатність та підвищується імовірність нещасних випадків. Тому питання боротьби з шумом на сьогоднішній день є актуальним майже для всіх галузей виробництва.


2.8.2. Фізичні характеристики шуму2.8.3. Вплив шуму на організм людини


Шкідливий та небезпечний вплив шуму на організм людини встановлено тепер з повною достовірністю. Ступінь такого впливу, переважно, залежить від рівня та характеру шуму, форми та тривалості впливу, а також індивідуальних особливостей людини. Численні дослідження підтвердили той факт, що шум належить до загальнофізіологічних подразників, які за певних обставин можуть впливати на більшість органів та систем організму людини. Так, за даними медиків дія шуму може спричинити нервові, серцево-судинні захворювання, виразкову хворобу, порушення обмінних процесів та функціонування органів слуху тощо.

Із загальної кількості захворювань, що перераховані вище, останнім часом значно зросла частка тих, які спричинені саме шумовим впливом. У зв'язку з цим слід звернути увагу на той факт, що протягом багатовікової еволюції людина так і не набула здатності адаптуватись до дії шуму, як і не було створено природного захисту для високочутливого та досконалого органу слуху людини від дії інтенсивного шуму.

Медики відзначають особливо несприятливу дію навіть незначних за рівнем шумів у години відпочинку і, передовсім, сну, коли найбільш повно повинні відновлюватись сили людини. Не зайве нагадати, що у зв'язку з вищезазначеним у нашій країні, як і у багатьох інших, діє заборона щодо порушення тиші у житлових масивах з 23.00 до 7.00 год.

Найбільш повно вивчено вплив шуму на слуховий апарат людини. У працівників "шумних" професій може виникнути професійне захворювання - туговухість, основним симптомом якого є поступова втрата слуху, перш за все, в ділянці високих частот, з наступним поширенням на більш низькі частоти.

Крім безпосереднього впливу на орган слуху, шум впливає на різні відділи головного мозку, змінюючи при цьому нормальні процеси вищої нервової діяльності. Цей так званий неспецифічний вплив шуму може виникнути навіть раніше, ніж зміни в самому органі слуху. Характерними є скарги на підвищену втомлюваність, загальну слабкість, роздратованість, апатію, послаблення пам'яті, погану розумову діяльність і т. ін.

Наближено дію шуму різних рівнів можна схарактеризувати наступним чином. Шум до 50 дБА зазвичай не чинить шкідливого впливу на людину в процесі її трудової діяльності. Шум у 50-60 дБА може мати психологічний вплив, що виявляється у погіршенні розумової діяльності, послабленні уваги, швидкості реакції, утрудненні роботи з масивами інформації тощо. При рівні шуму 65-90 дБА можливий його фізіологічний вплив: пульс пришвидшується, тиск крові зростає, судини звужуються, що погіршує постачання органів кров'ю. Дія шуму з рівнем 90 дБА і вище може призвести до функціональних порушень в органах та системах організму людини: знижується слухова чутливість, погіршується діяльність шлунку та кишківника, з'являється відчуття нудоти, головний біль, шум у вухах. При рівні шуму 120 дБА та вище здійснюється механічний вплив на орган слуху, що виявляється у порушенні зв'язків між окремими ділянками внутрішнього вуха; можливий навіть розрив барабанної перетинки. Такі високі рівні шуму впливають не лише на органи слуху, а й на весь організм. Звукові хвилі, проникаючи крізь шкіру, спричинюють механічні коливання тканин організму, внаслідок чого відбувається руйнування нервових клітин, розриви дрібних судин тощо.

Отже, шкідливі та небезпечні наслідки дії шуму виявляються тим більше, чим вищий рівень сили звуку та триваліша його дія.

На основі даних про особливості впливу шуму на організм людини здійснюють гігієнічне нормування його параметрів.


2.8.4. Нормування та вимірювання шуму


Враховуючи значні технічні труднощі щодо зниження рівня шуму при виконанні виробничих процесів, доводиться орієнтуватися не на рівні шуму, що спричинюють подразнення чи втомлення, а на такі допустимі рівні шуму, за яких виключається імовірність набуття працівником професійних захворювань.

При нормуванні шуму до уваги беруться різні його види. Відповідно до ГОСТу 12.1.003-83 та ДСНу 3.3.6.037-99 шуми класифікуються за характером спектра та часовими характеристиками. За першою ознакою шуми поділяються на широкосмужні, з неперервним спектром шириною понад одну октаву, та вузькосмужні, або тональні, у спектрі яких є виражені дискретні тони. За часовими характеристиками шуми можуть бути постійними, якщо їх рівень протягом робочої зміни (8 год) змінюється не більше, ніж на 5 дБА, та непостійними. Останні поділяються на:

- мінливі, рівень шуму яких неперервно змінюється (коливається) в часі більше, ніж на 5 дБА;

- переривчасті, рівень шуму яких змінюється ступінчасто на 5 дБА і більше; при цьому довжина інтервалів, під час яких рівень залишається сталим, становить Ici більше;

- імпульсні, які складаються з одного або декількох звукових сигналів, кожен з яких довжиною менше 1 с; при цьому рівні шуму відрізняються не менше, ніж на 7 дБА.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Основи охорони праці» автора Жидецький В.Ц. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „2.8. Шум, ультразвук та інфразвук“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВІД АВТОРА

 • ПЕРЕДМОВА

 • ВСТУП

 • Розділ 1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • 1.1.3. Найважливіші надбання Закону України "Про охорону праці"

 • 1.1.4. Соціальний захист потерпілих на виробництві

 • 1.1.5. Фінансування охорони праці

 • 1.1.6. Основні положення законодавства про працю

 • 1.1.7. Охорона праці жінок

 • 1.1.8. Охорона праці неповнолітніх

 • 1.1.9. Нормативно-правові акти з охорони праці

 • 1.1.10. Нормативні акти з охорони праці підприємств

 • 1.1.11. Інструкції з охорони праці

 • 1.1.12. Відповідальність за порушення законодавства з охорони праці

 • 1.1.13. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці

 • 1.2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві

 • 1.3. Навчання з питань охорони праці

 • 1.4. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці

 • 1.5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

 • 1.6. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності на виробництві

 • 1.7. Кольори безпеки та знаки безпеки праці

 • Розділ 2. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ

 • 2.2. Мікроклімат виробничих приміщень

 • 2.3. Забруднення повітря виробничих приміщень

 • 2.4. Вентиляція виробничих приміщень

 • 2.4.4. Основні вимоги до систем вентиляції

 • 2.4.5. Кондиціонування повітря

 • 2.5. Системи опалення

 • 2.6. Освітлення виробничих приміщень

 • 2.6.7. Експлуатація освітлювальних установок

 • 2.7. Вібрація

 • 2.8. Шум, ультразвук та інфразвук
 • 2.9. Іонізуюче випромінювання

 • 2.10. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону

 • 2.11. Випромінювання оптичного діапазону

 • 2.12. Засоби індивідуального захисту

 • 2.13. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень

 • Розділ 3. ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ БЕЗПЕКИ

 • 3.2. Безпека під час експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки

 • 3.3. Безпека під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт та застосування підіймально-транспортної техніки

 • 3.4. Електробезпека

 • 3.4.7. Небезпека замикання на землю в електроустановках

 • 3.4.8. Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок

 • 3.4.9. Кваліфікаційні групи з електробезпеки електротехнічного персоналу

 • 3.4.10. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом

 • 3.4.11. Захист від статичної електрики

 • 3.4.12. Захист від атмосферної електрики (блискавки)

 • Розділ 4. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

 • 4.2. Загальні відомості про пожежу

 • 4.3. Загальні відомості про процес горіння. Показники пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів

 • 4.4. Оцінка об'єктів щодо їх вибухопожежонебезпеки

 • 4.5. Концептуальні засади забезпечення пожежної безпеки об'єкта

 • 4.6. Пожежна безпека будівель та споруд

 • 4.7. Евакуація людей з будівель та приміщень

 • 4.8. Засоби гасіння та виявлення пожеж

 • 4.9. Організація забезпечення пожежної безпеки

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи