Розділ «ПЕРЕДМОВА»

Основи охорони праці

Охорона життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності, створення безпечних та нешкідливих умов праці є одним з найважливіших державних завдань. Успішне вирішення цього завдання значною мірою залежить від належної підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів з питань охорони праці.

Відповідно до наказу Міністерства освіти України "Про вдосконалення навчання з охорони праці й безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах освіти України" від 02.12.1998 р. № 420 з метою забезпечення виконання вимог Державної програми навчання та підвищення рівня знань працівників, населення України з питань охорони праці, інших нормативно-правових актів, починаючи з 1999/2000 навчального року під час підготовки фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів (молодший спеціаліст і бакалавр) у вищих закладах освіти незалежно від рівня акредитації здійснюється вивчення дисципліни "Основи охорони праці".

"Основи охорони праці" - це нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їх подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, виробничої та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників щодо результатів виробничої діяльності.

На базі знань дисципліни "Основи охорони праці" здійснюється подальше поглиблене вивчення питань охорони праці стосовно конкретної галузі та особливостей професійної діяльності майбутніх фахівців під час вивчення дисципліни "Охорона праці в галузі" та профілюючих дисциплін.

Даний підручник цілком відповідає програмі нормативної дисципліни "Основи охорони праці" для вищих закладів освіти. У ньому наведено основні відомості з правових і організаційних питань охорони праці, основ фізіології гігієни праці, виробничої санітарії, виробничої та пожежної безпеки. Окрім того, автор уважав за доцільне розглянути в підручнику низку питань, які з тих чи інших причин не ввійшли до вищезгаданої програми дисципліни, однак є важливими та актуальними. Це, зокрема, такі питання: соціальний захист потерпілих на виробництві; організаційна структура та функції Фонду соціального страхування від нещасних випадків; основи законодавства про працю;

обов'язки роботодавців і працівників щодо виконання вимог охорони праці; атестація робочих місць; фінансування охорони праці та визначення збитків, пов'язаних з виробничим травматизмом та захворюваннями працівників; засоби індивідуального захисту; кольори безпеки та знаки безпеки праці; гігієнічна класифікація праці; захист від атмосферної електрики; знаки пожежної безпеки.

Підручник складається з чотирьох розділів. Наприкінці кожного розділу подано запитання для самоперевірки та контролю засвоєння знань. У додатках наведено перелік основних законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, рекомендованих для опрацювання під час вивчення дисципліни, а також орієнтовний перелік лабораторних робіт.

Зважаючи на великий обсяг підручника, в ньому використано апарат для орієнтації в тексті книги та швидкого знаходження відповідних термінів та визначень. Таким апаратом є предметний покажчик, уміщений наприкінці видання.

У підручнику використані терміни та визначення основних понять у галузі охорони праці відповідно до ДСТУ 2293-99.

Зміст підручника відображає сучасний стан законодавчої та нормативно-правової бази з питань охорони праці, що постійно вдосконалюється та доповнюється, а також результати досліджень, проведених останнім часом. Однак необхідно зазначити, що внаслідок частих змін та доповнень сьогодні на практиці застосовуються як чинні державні нормативні акти про охорону праці (ДНАОП), розроблені ще Державним комітетом України з нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці), так і нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП), розроблені вже Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд). Тому в підручнику трапляються як "старі", так і "нові" терміни та їх скорочення.

Викладений матеріал покликаний дати майбутнім фахівцям необхідні знання, реалізація яких на практиці сприятиме покращенню умов праці, підвищенню її продуктивності, запобіганню професійним захворюванням, виробничому травматизму, нещасним випадкам і аваріям.

Під час написання підручника використано досвід викладання автором дисциплін "Охорона праці", "Основи охорони праці", "Охорона праці в галузі", "Безпека життєдіяльності" в Українській академії друкарства, починаючи з 1985 р.

Слід зазначити, що хоча дане видання призначене для студентів вищих навчальних закладів, воно, безперечно, стане в нагоді широкому загалу працюючих (від керівників різних рівнів до робітників), оскільки під час виробничої діяльності вони так чи інакше стикаються з питаннями охорони праці.

Наступний розділ:

ВСТУП


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Основи охорони праці» автора Жидецький В.Ц. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ПЕРЕДМОВА“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВІД АВТОРА

 • ПЕРЕДМОВА
 • ВСТУП

 • Розділ 1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • 1.1.3. Найважливіші надбання Закону України "Про охорону праці"

 • 1.1.4. Соціальний захист потерпілих на виробництві

 • 1.1.5. Фінансування охорони праці

 • 1.1.6. Основні положення законодавства про працю

 • 1.1.7. Охорона праці жінок

 • 1.1.8. Охорона праці неповнолітніх

 • 1.1.9. Нормативно-правові акти з охорони праці

 • 1.1.10. Нормативні акти з охорони праці підприємств

 • 1.1.11. Інструкції з охорони праці

 • 1.1.12. Відповідальність за порушення законодавства з охорони праці

 • 1.1.13. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці

 • 1.2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві

 • 1.3. Навчання з питань охорони праці

 • 1.4. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці

 • 1.5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

 • 1.6. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності на виробництві

 • 1.7. Кольори безпеки та знаки безпеки праці

 • Розділ 2. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ

 • 2.2. Мікроклімат виробничих приміщень

 • 2.3. Забруднення повітря виробничих приміщень

 • 2.4. Вентиляція виробничих приміщень

 • 2.4.4. Основні вимоги до систем вентиляції

 • 2.4.5. Кондиціонування повітря

 • 2.5. Системи опалення

 • 2.6. Освітлення виробничих приміщень

 • 2.6.7. Експлуатація освітлювальних установок

 • 2.7. Вібрація

 • 2.8. Шум, ультразвук та інфразвук

 • 2.9. Іонізуюче випромінювання

 • 2.10. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону

 • 2.11. Випромінювання оптичного діапазону

 • 2.12. Засоби індивідуального захисту

 • 2.13. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень

 • Розділ 3. ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ БЕЗПЕКИ

 • 3.2. Безпека під час експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки

 • 3.3. Безпека під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт та застосування підіймально-транспортної техніки

 • 3.4. Електробезпека

 • 3.4.7. Небезпека замикання на землю в електроустановках

 • 3.4.8. Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок

 • 3.4.9. Кваліфікаційні групи з електробезпеки електротехнічного персоналу

 • 3.4.10. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом

 • 3.4.11. Захист від статичної електрики

 • 3.4.12. Захист від атмосферної електрики (блискавки)

 • Розділ 4. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

 • 4.2. Загальні відомості про пожежу

 • 4.3. Загальні відомості про процес горіння. Показники пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів

 • 4.4. Оцінка об'єктів щодо їх вибухопожежонебезпеки

 • 4.5. Концептуальні засади забезпечення пожежної безпеки об'єкта

 • 4.6. Пожежна безпека будівель та споруд

 • 4.7. Евакуація людей з будівель та приміщень

 • 4.8. Засоби гасіння та виявлення пожеж

 • 4.9. Організація забезпечення пожежної безпеки

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи