Розділ «2.7. Вібрація»

Основи охорони праці


2.7.1. Параметри та види вібрації, її дія на організм людини


Під вібрацією розуміють механічні коливання твердого тіла. Найпростішим видом таких коливань є гармонійні коливання, за яких відбувається почергове наростання та спадання в часі (за синусоїдальним законом) значень рухомої точки чи механічної системи.

Вібрації виникають зазвичай при роботі машин та механізмів, які мають неврівноважені й незбалансовані частини, що обертаються чи здійснюють зворотно-поступальний рух. До такого устаткування належать оброблювальні верстати, штампувальні та ковальські молоти, електро- та пневмоперфоратори, електроприводи, насосні установки, компресори, механізований інструмент та ін. При роботі даного устаткування вібрація відіграє негативну роль. У той же час вібрацію застосовують і для інтенсифікації виробничих процесів, наприклад, при ущільненні бетонних сумішей, роздрібнюванні та сортуванні інертних матеріалів, розвантажуванні та сортуванні сипких матеріалів.

Вібрація характеризується абсолютними та відносними параметрами. До основних абсолютних параметрів належать: вібропереміщення (я) - миттєве значення кожної з координат, які описують положення тіла чи матеріальної точки під час вібрації; амплітуда вібропереміщення (А) найбільше відхилення точки, яка коливається з певною частотою, від положення рівноваги, м; віброшвидкість (о) - кінематичний параметр, що дорівнює швидкості переміщення (перша похідна вібропереміщення) точки, яка коливається з певною частотою, м/с; віброприскорення (а) - кінематичний параметр, що дорівнює прискоренню переміщення (друга похідна вібропереміщення) точки, яка коливається з певною частотою, м/с2; період вібрації (Т) - найменший інтервал часу, через який під час періодичної вібрації повторюється кожне значення величини, яка характеризує вібрацію, с; частота вібрації (/) - величина, обернено пропорційна періоду вібрації, яка показує кількість коливань за одиницю часу точки під час вібрації, Гц.

Оскільки абсолютні параметри, що характеризують вібрацію, змінюються в широких межах, то на практиці частіше використовують відносні параметри - рівні, які визначаються відносно опорного (порогового) значення відповідного параметра і вимірюються в децибелах (дБ). Стандартні опорні значення наступні: амплітуди вібропереміщення А0 = 8 * 10~12 м; віброшвидкості и0= 5 o 10"8 м/с; віброприскорення а0 = 3 o 10~4 м/с2. Найчастіше для оцінки вібрації використовують логарифмічний рівень віброшвидкості Ьи, який визначається за формулою

Класифікація виробничої вібрації наведена на рис. 2.24.

За способом передачі на тіло людини розрізняють загальну та місцеву (локальну) вібрацію. Загальна вібрація передається на тіло людини, яка сидить або стоїть, переважно, через опорні поверхні - сидіння, підлогу. Локальна вібрація передається через руки працюючих при контакті з ручним механізованим інструментом, органами керування машинами та обладнанням, деталями, які обробляються і т. ін. Можлива також одночасна дія загальної та локальної вібрації. Наприклад, при роботі на дорожньо-будівельних машинах на руки передається локальна вібрація від органів керування, а на все тіло - від машини через сидіння.

Залежно від джерела виникнення загальна вібрація поділяється на: транспортну, яка діє на операторів (водіїв) транспортних засобів (автомобілі, трактори);

Класифікація виробничої вібрації

Рис. 2.24. Класифікація виробничої вібрації

транспортно-технологічну, яка діє на операторів машини з обмеженою рухливістю та таких, що рухаються тільки по спеціально підготовлених поверхнях виробничих приміщень, промислових майданчиків та гірничих виробок (екскаватори, промислові та будівельні крани, автонавантажувачі, авто - та електрокари); технологічну, яка діє на операторів стаціонарних машин або передається на робочі місця, що не мають джерел вібрації (метало - і дерево-оброблювальні верстати, ковальсько-пресувальне устаткування, насосні станції, бурові вишки).

Загальну технологічну вібрацію за місцем дії поділяють на такі типи:

- на постійних робочих місцях виробничих приміщень підприємств;

- на робочих місцях складів, їдалень, побутових, чергових та інших виробничих приміщень, де немає джерел вібрації;

- на робочих місцях заводоуправлінь, конструкторських бюро, лабораторій, обчислювальних центрів, медпунктів, конторських приміщень, робочих кімнат та інших приміщень для працівників розумової праці.

За джерелом виникнення локальну вібрацію поділяють на таку, що передається від:

- ручних машин або ручного механізованого інструменту, органів керування машинами та устаткуванням;

- ручних інструментів без двигунів (наприклад, рихтувальні молотки) та деталей, які обробляються.

За часовими характеристиками загальні та локальні вібрації поділяються на: постійні, для яких величина віброприскорення чи віброшвидкості змінюється менше, ніж у два рази (менше 6 дБ) за робочу зміну; непостійні, для яких вище-перераховані параметри вібрації змінюються не менше, ніж у два рази (б дБ і більше) за робочу зміну. В свою чергу, непостійні вібрації поділяються на:

- переривчасті, коли контакт з вібрацією в процесі роботи переривається, причому довжина інтервалів, під час яких має місце контакт, становить понад 1 с;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Основи охорони праці» автора Жидецький В.Ц. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „2.7. Вібрація“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВІД АВТОРА

 • ПЕРЕДМОВА

 • ВСТУП

 • Розділ 1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • 1.1.3. Найважливіші надбання Закону України "Про охорону праці"

 • 1.1.4. Соціальний захист потерпілих на виробництві

 • 1.1.5. Фінансування охорони праці

 • 1.1.6. Основні положення законодавства про працю

 • 1.1.7. Охорона праці жінок

 • 1.1.8. Охорона праці неповнолітніх

 • 1.1.9. Нормативно-правові акти з охорони праці

 • 1.1.10. Нормативні акти з охорони праці підприємств

 • 1.1.11. Інструкції з охорони праці

 • 1.1.12. Відповідальність за порушення законодавства з охорони праці

 • 1.1.13. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці

 • 1.2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві

 • 1.3. Навчання з питань охорони праці

 • 1.4. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці

 • 1.5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

 • 1.6. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності на виробництві

 • 1.7. Кольори безпеки та знаки безпеки праці

 • Розділ 2. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ

 • 2.2. Мікроклімат виробничих приміщень

 • 2.3. Забруднення повітря виробничих приміщень

 • 2.4. Вентиляція виробничих приміщень

 • 2.4.4. Основні вимоги до систем вентиляції

 • 2.4.5. Кондиціонування повітря

 • 2.5. Системи опалення

 • 2.6. Освітлення виробничих приміщень

 • 2.6.7. Експлуатація освітлювальних установок

 • 2.7. Вібрація
 • 2.8. Шум, ультразвук та інфразвук

 • 2.9. Іонізуюче випромінювання

 • 2.10. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону

 • 2.11. Випромінювання оптичного діапазону

 • 2.12. Засоби індивідуального захисту

 • 2.13. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень

 • Розділ 3. ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ БЕЗПЕКИ

 • 3.2. Безпека під час експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки

 • 3.3. Безпека під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт та застосування підіймально-транспортної техніки

 • 3.4. Електробезпека

 • 3.4.7. Небезпека замикання на землю в електроустановках

 • 3.4.8. Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок

 • 3.4.9. Кваліфікаційні групи з електробезпеки електротехнічного персоналу

 • 3.4.10. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом

 • 3.4.11. Захист від статичної електрики

 • 3.4.12. Захист від атмосферної електрики (блискавки)

 • Розділ 4. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

 • 4.2. Загальні відомості про пожежу

 • 4.3. Загальні відомості про процес горіння. Показники пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів

 • 4.4. Оцінка об'єктів щодо їх вибухопожежонебезпеки

 • 4.5. Концептуальні засади забезпечення пожежної безпеки об'єкта

 • 4.6. Пожежна безпека будівель та споруд

 • 4.7. Евакуація людей з будівель та приміщень

 • 4.8. Засоби гасіння та виявлення пожеж

 • 4.9. Організація забезпечення пожежної безпеки

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи