Розділ «Тема 2. Організація аудиторської діяльності в Україні»

Ви є тут

Аудит


1. Сутність аудиторської діяльності


Згідно зі ст. З Закону України "Про аудиторську діяльність", аудиторська діяльність - це підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг.

Господарський кодекс України дещо по-іншому визначає аудиторську діяльність. Так, відповідно до ст. 362 Господарського кодексу, аудиторська діяльність - це діяльність громадян і організацій, предметом якої є здійснення аудиту, організаційне І методичне забезпечення аудиту та надання інших аудиторських послуг. Але незважаючи на відмінність в трактуванні, з обох нормативних джерел стає зрозуміло, що аудиторська діяльність може здійснюватись у трьох напрямках:

1) проведення аудиту;

2) організаційне і методичне забезпечення аудиту;

3) надання інших аудиторських послуг.

Перелік послуг, які можуть надаватись аудиторами (аудиторськими фірмами), визначається аудиторською палатою України і має такі складові:

1. Завдання для надання впевненості: аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності; огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності; завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації.

2. Супутні послуги, визначені Міжнародними стандартами супутніх послуг: завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації; завдання з підготовки фінансової інформації.

3. Інші послуги, пов'язані з професійною діяльністю аудиторів (аудиторських фірм), визначені Законом України "Про аудиторську діяльність": ведення бухгалтерського обліку; складання фінансових звітів; відновлення бухгалтерського обліку; консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності; консультації з питань системи внутрішнього контролю; консультації з питань оподаткування; складання податкових декларацій та звітів; консультації з питань застосування інформаційних технологій; консультації з інших питань управління та ведення бізнесу; розробка для замовника документів, необхідних для легалізації, організації та здійснення господарської діяльності (статути, накази, внутрішні норми та правила, посадові інструкції, документи системи стимулювання персоналу тощо); проведення професійних тренінгів для бухгалтерів та керівників з питань, що належать до професійної компетенції аудиторів; представлення інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді; інші види аудиторських послуг, надання яких не суперечить чинному законодавству України.

4. Організаційне та методичне забезпечення аудиту: розробка і видання методичних матеріалів (вказівок, рекомендацій, практичних посібників, внутрішніх стандартів, програмного забезпечення тощо); проведення професійних тренінгів для практикуючих аудиторів; здійснення заходів контролю якості аудиторських послуг.


2. Організація управління аудитом в Україні3. Професійні організації аудиторів, їх повноваження і функції


Професійні організації аудиторів сприяють підвищенню професійного рівня аудиторів, захищають соціальні та професійні права аудиторів, вносять пропозиції щодо подальшого вдосконалення аудиторської діяльності, виконують інші повноваження, передбачені їхніми статутами і положеннями.

Відповідно до Закону України "Про об'єднання громадян" і Закону України "Про аудиторську діяльність" аудитори мають право об'єднуватись у громадські організації за професійними інтересами.

Користуючись нормами цих законів та інших нормативно-правових актів в нашій країні було створено Спілку аудиторів України (САУ). У своїй діяльності САУ керується статутом, прийнятим з'їздом аудиторів України 14 лютого 1992 р.

САУ має територіальні відділення у 26-ти областях України. У складі САУ функціонують комісії з питань аудиторської етики, освіти та підвищення кваліфікації аудиторів, з національних стандартів аудиту, правова комісія тощо.

Спілка аудиторів України має право делегувати своїх представників до Аудиторської палати України та достроково їх відкликати, порушувати клопотання про припинення повноважень членів АПУ, які делеговані державними органами; виносити на розгляд АПУ проекти норм і стандартів аудиту.

Рішення і клопотання з питань делегування, відкликання та припинення повноважень членів Аудиторської палати України приймаються з'їздом Спілки аудиторів або правлінням з наступним затвердженням таких рішень з'їздом. Крім того, САУ здійснює контроль за дотриманням аудиторами (її членами) вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", стандартів аудиту, норм професійної етики, а також регулює взаємовідносини між аудиторськими фірмами в процесі здійснення аудиторської діяльності.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Аудит» автора Утенкова К.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 2. Організація аудиторської діяльності в Україні“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Вступ

 • МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ АУДИТУ

 • Тема 2. Організація аудиторської діяльності в Україні
 • Тема 3. Внутрішній аудит

 • Тема 4. Планування, стадії і методичні прийоми аудиту

 • Тема 5. Аудиторські докази і аудиторський ризик

 • МОДУЛЬ 2. МЕТОДИКА АУДИТУ

 • 2. Аудит грошових коштів

 • 3. Аудит дебіторської заборгованості

 • 4. Аудит виробничих запасів

 • 5. Аудит поточних біологічних активів

 • Тема 7. Аудит пасивів підприємства

 • 2. Аудит позик банків

 • 3. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками

 • 4. Аудит розрахунків з оплати праці

 • 5. Аудит іншої кредиторської заборгованості

 • Тема 8. Аудит витрат, доходів і фінансових результатів

 • 2. Аудит доходів підприємства

 • 3. Аудит фінансових результатів

 • Тема 9. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання

 • 3. Особливості аудиту окремих форм звітності

 • 4. Відповідальність аудитора за фінансову звітність

 • Тема 10. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи