Розділ «3. Аудит фінансових результатів»

Ви є тут

Аудит

Аудит фінансових результатів підприємства є однією з найважливіших процедур, яка потребує глибоких знань і значних інтелектуальних зусиль аудитора.

Фінансовим результатом діяльності підприємства, згідно з П(С)БО З "Звіт про фінансові результати", може бути прибуток або збиток.

Прибуток - це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати, а збиток, у свою чергу, - це перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.

Мета аудиту фінансових результатів відповідно до МСА 200 "Ціль і основні принципи аудиту фінансової звітності" полягає у висловленні аудитором незалежної професійної думки щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації про фінансові результати діяльності підприємства.

Критерієм оцінки при аудиті даної ділянки буде виступати документ, який визначає методичні засади формування в обліку інформації про фінансові результати підприємства, а саме П (С)БО№3 "Звіт про фінансові результати".

Зважаючи на це, основними завданнями аудиту є:

1) контроль за дотриманням чинного законодавства щодо формування фінансових результатів та відображення інформації про витрати у фінансовій звітності підприємства;

2) встановлення повноти відображення фінансових результатів підприємства на рахунках бухгалтерського обліку тау фінансовій звітності;

3) перевірка законності і правильності формування фінансових результатів підприємства;

4) встановлення відповідності визначення фінансових результатів прийнятій на підприємстві обліковій політиці;

5) перевірка правильності оцінки у бухгалтерському обліку доходів і витрат для визначення фінансових результатів;

6) перевірка правильності обліку операцій, які привели до виникнення фінансових результатів;

7) перевірка правильності відображення в обліку списання збитків минулих періодів, довгострокової дебіторської заборгованості тощо;

8) встановлення дотримання підприємством межі звітного періоду та ін.

Об'єкти аудиту - фінансові результати підприємства (прибутки або збитки), операції пов'язані з їх формуванням.

Джерелами інформації аудиту фінансових результатів є: - вимоги нормативних документів, що регулюють облік фінансових результатів; - наказ про облікову політику; - установчі документи;

- первинні документи з обліку виробничих витрат, витрат діяльності, доходів та фінансових результатів;

- регістри синтетичного і аналітичного обліку по рахункам сьомого і дев'ятого класів;

- ф. 1 Баланс (річний і квартальні);

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Аудит» автора Утенкова К.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „3. Аудит фінансових результатів“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Вступ

 • МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ АУДИТУ

 • Тема 2. Організація аудиторської діяльності в Україні

 • Тема 3. Внутрішній аудит

 • Тема 4. Планування, стадії і методичні прийоми аудиту

 • Тема 5. Аудиторські докази і аудиторський ризик

 • МОДУЛЬ 2. МЕТОДИКА АУДИТУ

 • 2. Аудит грошових коштів

 • 3. Аудит дебіторської заборгованості

 • 4. Аудит виробничих запасів

 • 5. Аудит поточних біологічних активів

 • Тема 7. Аудит пасивів підприємства

 • 2. Аудит позик банків

 • 3. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками

 • 4. Аудит розрахунків з оплати праці

 • 5. Аудит іншої кредиторської заборгованості

 • Тема 8. Аудит витрат, доходів і фінансових результатів

 • 2. Аудит доходів підприємства

 • 3. Аудит фінансових результатів
 • Тема 9. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання

 • 3. Особливості аудиту окремих форм звітності

 • 4. Відповідальність аудитора за фінансову звітність

 • Тема 10. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи