Розділ «Вступ»

Ви є тут

Аудит

Ринкові відносини, що склались у реформованому аграрному секторі України, обумовили потребу удосконалення національної системи фінансово-економічного контролю. Для задоволення потреб нових груп споживачів економічної інформації відбулося становлення і продовжується розвиток аудиту - незалежної форми контролю.

У сучасних умовах "Аудит" є однією з основних дисциплін контрольного спрямування. Необхідність опанування студентами цієї дисципліни обумовлює актуальність даного навчального посібника.

Мета дисципліни передбачає отримання студентами базових теоретичних знань, засвоєння знань з організації і методики аудиту фінансово-господарської діяльності підприємства, набуття практичних навичок проведення аудиту та виконання інших видів аудиторських послуг.

Виходячи з поставленої мети, основними завданнями вивчення дисципліни є:

- засвоєння теоретичних основ аудиту як незалежного фінансового контролю;

- вивчення та засвоєння законодавчих актів, нормативно-інструктивних матеріалів, Міжнародних стандартів аудиту, Кодексу професійної етики аудиторів;

- засвоєння методики і техніки, методичних та технічних прийомів і процедур проведення аудиту та надання аудиторських послуг;

- набуття практичних навичок з організації і планування аудиту, виконання комплексу окремих аудиторських процедур, надання аудиторських послуг, оформлення робочих та підсумкових документів аудитора.

Вивчення дисципліни "Аудит" передбачає наявність фундаментальних знань з таких дисциплін: "Теорія бухгалтерського обліку", "Фінансовий облік", "Управлінський облік", "Звітність", "Економіка підприємства", "Статистика", "Фінанси"- "Економічний аналіз" "Цивільне право", "Трудове право", "Господарське право" тощо

У посібнику в десяти темах, що формують два модулі ("Теоретичні та організаційні основи аудиту" і "Методика аудиту"), висвітлені теоретичні, організаційні та методичні питання аудиту, що відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра за напрямом 6.030504 "Економіка підприємства".

Матеріал викладений з урахуванням Міжнародних стандартів аудиту та законодавства України станом на 01.01.2011 р. У навчальному посібнику зроблено акцент на умови господарювання аграрного сектора економіки України.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Аудит» автора Утенкова К.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Вступ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Вступ
 • МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ АУДИТУ

 • Тема 2. Організація аудиторської діяльності в Україні

 • Тема 3. Внутрішній аудит

 • Тема 4. Планування, стадії і методичні прийоми аудиту

 • Тема 5. Аудиторські докази і аудиторський ризик

 • МОДУЛЬ 2. МЕТОДИКА АУДИТУ

 • 2. Аудит грошових коштів

 • 3. Аудит дебіторської заборгованості

 • 4. Аудит виробничих запасів

 • 5. Аудит поточних біологічних активів

 • Тема 7. Аудит пасивів підприємства

 • 2. Аудит позик банків

 • 3. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками

 • 4. Аудит розрахунків з оплати праці

 • 5. Аудит іншої кредиторської заборгованості

 • Тема 8. Аудит витрат, доходів і фінансових результатів

 • 2. Аудит доходів підприємства

 • 3. Аудит фінансових результатів

 • Тема 9. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання

 • 3. Особливості аудиту окремих форм звітності

 • 4. Відповідальність аудитора за фінансову звітність

 • Тема 10. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи