Розділ «3. Особливості аудиту окремих форм звітності»

Ви є тут

Аудит

Аудит фінансової звітності проводиться з метою підготовки висновку про відповідність фінансової звітності чинному законодавству, що регламентує порядок підготовки та подання фінансових звітів.

При перевірці аудитор з'ясовує наявність наказу керівника підприємства про облікову політику та проводить аналіз дотримання бухгалтерською службою принципів підготовки фінансової звітності.

Процедури завірення фінансової звітності означають підтвердження аудитором відповідності показників фінансової звітності даним Головної книги (оборотного балансу) І регістрам синтетичного обліку без здійснення процедур перевірки достовірності первинної бухгалтерської документації.

Аудит окремих форм фінансової звітності має свої особливості. Так, відповідно до П (С)БО 2 "Баланс", метою складання балансу € надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. А тому під час аудиту балансу підприємства має бути встановлено дотримання при складанні даної форми звітності таких умов.

1. Відповідність показників статей балансу на початок звітного періоду (місяця, кварталу, року) даним балансу за попередній період. Зміни вступного балансу на початок року порівняно із звітним за попередній рік приймаються лише з відповідними поясненнями.

2. Показники статей балансу на кінець звітного року мають бути підтверджені результатами проведеної перед складанням річного бухгалтерського звіту інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, резервів, розрахунків та інших активів і пасивів.

3. Статті балансу, які містять інформацію про стан коштів на рахунках у комерційних банках, банківських позик, фінансування з бюджету та позабюджетних фондів, повинні відповідати даним, зазначеним у виписках банків. Відображені у балансі суми за розрахунками з фінансовими і податковими органами мають бути попередньо взаємно погоджені.

4. Показники статей балансу на кінець звітного періоду повинні відповідати оборотам і залишкам на рахунках Головної книги, а тому звірка оборотів і залишків на рахунках аналітичного та синтетичного обліку на кінець звітного року перед складання заключного балансу має бути обов'язково здійснена.

5. Показники балансу підприємства та інших форм фінансової звітності мають бути взаємопов'язаними. З цією метою Міністерством фінансів України складено рекомендації щодо перевірки узгодженості показників типових форм річного бухгалтерського звіту.

Аудит форми № 1 "Баланс" починають з аналізу достовірності оцінки активів та зобов'язань. При цьому, основними об'єктами аудиту активів підприємства є нематеріальні активи; незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові інвестицій довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, інші необоротні активи, запаси, розрахункові операції, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти. Аудитор має підтвердити правильність відображення в бухгалтерському балансі кожної статті.

АНАЛІЗ ПРОБНОГО БАЛАНСУ

АНАЛІЗ ПРОБНОГО БАЛАНСУ АНАЛІЗ ПРОБНОГО БАЛАНСУ АНАЛІЗ ПРОБНОГО БАЛАНСУ АНАЛІЗ ПРОБНОГО БАЛАНСУ

Після перевірки відповідності статей активу бухгалтерського Балансу аудитор перевіряє правильність відображенням залишків на рахунках у пасиві Балансу згідно з описаною вище методикою.

Аудит Звіту про фінансові результати (форма № 2) проводиться з метою встановлення правильності його складання, що забезпечує користувачів повною, правдивою та неупередженою інформацією про доходи, витрати, прибутки та збитки від діяльності підприємства за звітний період.

Аудит Звіту про фінансові результати проводять за трьома розділами: розділ І "Фінансові результати", розділ II "Елементи операційних витрат", розділ III "Розрахунок показників прибутковості акцій".

Перевірку правильності заповнення розділу І "Фінансові результати" аудитор здійснює на основі рахунків доходів і витрат. Вони представлені рахунками класів 7 "Доходи і результати діяльності" та 9 "Витрати діяльності" Плану рахунків. Після закінчення звітного періоду дохід, відображений за кредитом рахунків класу 7, крім рахунку 76 "Страхові платежі", і суми витрат, показані за дебетом рахунків класу 9, відносяться підприємством на рахунок 79 "Фінансові результати", тобто рахунки доходів і витрат закриваються на фінансові результати.

Перевірку заповнення розділу II "Елементи операційних витрат" аудитор здійснює на основі рахунків класу 8 "Витрати за елементами" або, якщо підприємство не застосовує цей клас рахунків, інші рахунки, що передбачені діючим планом рахунків.

Правильність заповнення розділу III "Розрахунок показників прибутковості акцій" перевіряється тільки під час аудиту акціонерних товариств, оскільки інші підприємства його не заповнюють.

АНАЛІЗ ПРОБНОГО ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

АНАЛІЗ ПРОБНОГО ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗ ПРОБНОГО ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗ ПРОБНОГО ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗ ПРОБНОГО ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Аудит» автора Утенкова К.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „3. Особливості аудиту окремих форм звітності“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Вступ

 • МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ АУДИТУ

 • Тема 2. Організація аудиторської діяльності в Україні

 • Тема 3. Внутрішній аудит

 • Тема 4. Планування, стадії і методичні прийоми аудиту

 • Тема 5. Аудиторські докази і аудиторський ризик

 • МОДУЛЬ 2. МЕТОДИКА АУДИТУ

 • 2. Аудит грошових коштів

 • 3. Аудит дебіторської заборгованості

 • 4. Аудит виробничих запасів

 • 5. Аудит поточних біологічних активів

 • Тема 7. Аудит пасивів підприємства

 • 2. Аудит позик банків

 • 3. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками

 • 4. Аудит розрахунків з оплати праці

 • 5. Аудит іншої кредиторської заборгованості

 • Тема 8. Аудит витрат, доходів і фінансових результатів

 • 2. Аудит доходів підприємства

 • 3. Аудит фінансових результатів

 • Тема 9. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання

 • 3. Особливості аудиту окремих форм звітності
 • 4. Відповідальність аудитора за фінансову звітність

 • Тема 10. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи