РОЗДІЛ IV ШКОЛОЗНАВСТВО

Педагогіка


Тема 26. Характеристика нормативних документів про школу. Планування роботи школи26.1. Питання теорії управління школою


Управління школою в сучасних умовах — це складний процес, складовими якого є правильний вибір мети і завдань, вивчення і глибокий аналіз досягнутого рівня навчально-виховної роботи, система раціонального планування, організація діяльності учнівського і педагогічного колективу, вибір оптимальних шляхів для підвищення рівня навчання і виховання, ефективний контроль.

Управління школою – це науково обґрунтовані дії адміністрації і педагогів, спрямовані на раціональне використання часу і сил викладачів і учнів у навчально-виховному процесі з метою поглибленого вивчення навчальних предметів, морального виховання, підготовки до усвідомленого вибору професії і всебічного розвитку особистості.

Вирішення цих питань залежить від уміння керівництва школи і вчителів творчо використовувати найновіші досягнення науки і передового досвіду, від здатності створити необхідні умови для впровадження наукової організації праці (НОП) у школі, від взаємовідносин, що складаються в колективі, від активності вчителів і учнів у навчально-виховній роботі.

У невеликих школах, де всього 5-10 учителів, директор безпосередньо керує всіма працівниками школи.

У школах з більшою кількістю вчителів діє лінійна система, директор керує через своїх помічників.

У вузах і великих комплексах діє функціональна система управління: є навчальна частина, яка відає навчальною роботою; наукова частина, здійснює керівництво навчальними дослідженнями викладачів; господарча частина, забезпечує фінансами, меблями, найнеобхіднішими посібниками для навчально-виховного процесу.

Найважливішими принципами управління школою (педагогічними системами) є:

¾ демократизація і гуманізація;

¾ системність і цілісність в управлінні;

¾ реальне поєднання централізації і децентралізації керівництва;

¾ єдність єдиноначальності і колегіальності в управлінні;

¾ об'єктивність і повнота інформації в управлінні.

У сучасній теорії управління особливе місце займає так званий системний підхід, який передбачає свідоме і планомірне управління. Встановлюються зв'язки між сферами управління, висувається головна мета, відповідно до якої формуються частинні, проміжні завдання, накреслюються шляхи і терміни їх виконання, розподіляються наявні резерви, виділяються засоби, організується робота, здійснюється контроль. Схематично системний підхід можна подати у вигляді такої ланки: мета - ресурси - план - рішення - реалізація - контроль.

Школа, як керована система, складається з двох підсистем: керівної і керованої. До складу керівної підсистеми належить директор, його заступники; до складу керованої - вчителі, учні, лаборанти, технічний персонал. Успіх управління при системному підході залежить від:

¾ планування роботи школи, правильного визначення, ранжирування за ступенем важливості завдань навчально-виховного процесу;

¾ розстановки кадрів і встановлення зв'язків між підсистемами і управлінням цими зв'язками;

¾ налагодження системи оперативної інформації всередині школи і ефективності зворотного зв'язку;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Педагогіка» автора Зайченко І.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „РОЗДІЛ IV ШКОЛОЗНАВСТВО“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

 • Тема 2. Методологія і методи педагогічних досліджень

 • Тема 3. Загальні закономірності розвитку особистості

 • Тема 4. Вікові та індивідуальні особливості розвитку

 • Тема 5. Педагогічний процес

 • Тема 6. Інновації в педагогіці

 • РОЗДІЛ II ДИДАКТИКА

 • Тема 8. Процес навчання як цілісна система

 • Тема 9. Принципи навчання

 • Тема 10. Зміст загальної освіти

 • Тема 11. Загальні методи навчання

 • Тема 12. Засоби навчання

 • Тема 13. Форми організації навчального процесу в школі

 • Тема 14. Урок - основна форма організації навчання в сучасній школі

 • Тема 15. Організація самостійної роботи учнів на уроці

 • Тема 16. Перевірка і оцінка результатів навчання

 • РОЗДІЛ III ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ

 • Тема 18. Загальні закономірності і принципи виховання

 • Тема 19. Загальні методи і засоби виховання

 • Тема 20. Форми організації виховного процесу

 • Тема 21. Учнівський колектив і його роль у формуванні особистості

 • Тема 22. Основи сімейного виховання

 • Тема 23. Взаємозв'язок школи, сім'ї та громадськості у справі виховання

 • Тема 24. Основи національного виховання

 • Тема 25. Класний керівник. Його роль, місце і значення у формуванні особистості

 • РОЗДІЛ IV ШКОЛОЗНАВСТВО
 • Тема 27. Методична робота в школі і атестація педагогічних кадрів

 • Тема 28. Перспективи розвитку національної освіти, школи і педагогічної науки в Україні на початку XXI століття

 • ЛІТЕРАТУРА