Розділ «СТРУКТУРА, ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ»

Інноваційний менеджмент

Розділ 1. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Тема 1. Сутність, розвиток та основні поняття інноваційного менеджменту

1.1. Суть, мета інноваційного менеджменту. Інноваційний менеджмент як наука і вид діяльності. Основні цілі інноваційного менеджменту. Напрями інноваційного менеджменту. Важливіша умова дії механізмів інновацій.

1.2. Поняття інновацій. Суть і порівняльна характеристика понять "новація", "винахід", "відкриття", "інновація". Загальне уявлення про інноваційну діяльність та її процеси. Різноманітні аспекти їх впливу па економічну суспільну систему. Нерівномірність інноваційної активності. Дифузія інновацій. Два теоретичних підходи до механізму первинних інновацій.

1.3. Класифікація інновацій. За сферою застосування і науково-дослідних розробок, темпами проведення, інтенсивністю, масштабами, результативністю, ступенем ринкової новизни, глибиною внесених змін, ступенем поширення, місцем у виробничому циклі, часткою охоплення ринку, способом впровадження.

1.4. Еволюція інноваційних теорій. Теорія "довгих хвиль" Кондратьсва. Взаємозв'язок між амплітудою коливання економічних циклів та різними чинниками кон'юнктури. Великі, середні та короткі хвилі. Вплив на соціально-економічне життя суспільства. Рівновага першого порядку (попит і пропозиція), рівновага другого порядку (переливаюся капіталу в нове обладнання, машини, модернізацію виробництва),рівновага третього порядку (глобальні зміни щодо виробничих технологій, сировинної бази, джерел енергії).

1.5. Класична теорія нововведень. Внесок засновника класичної теорії H.A. Шумпетера. Погляди В. Зомбарта, В. Мітчерліха. Підприємець як носій технічного прогресу. Продуктові та технологічні, базові та вторинні інновацій "Інноваційні пучки" — кластери. Доробок С. Кузнеця — теорія будівельних циклів.

1.6. Неокласична теорія нововведень. Гіпотеза перервності Г. Менша, Модель процесу переходу від одного стабільного стану до іншого. S-подібна крива. Технологічний пат. Дослідження та висновки інших учених неокласичної теорії.

1.7. Теорія прискорення. Передумови виникнення теорії. Тенденції до прискорення фази винаходів і нововведень. Скорочення життєвого циклу нововведення. Нові концепції організаційного розвитку у глобалізованій світовій економіці. Синдром "Силіконової долини". Піонерний тип інноваційного процесу. Позитивні й негативні наслідки прискореного темпу життєдіяльності.

Рекомендована література [33, 42, 44, 48, 50, 66, 106, 115].

Тема 2. Інноваційна діяльність як об'єкт інноваційного менеджменту

2.1. Різновиди та складові інноваційної діяльності. Інноваційний цикл: мотивація і постановка інноваційних цілей, фундаментальна наукова діяльність, стадія науково-дослідних і конструкторських розробок, виробнича, реалізації, споживання. Послідовний (безперервний, дискретний), паралельний різновиди циклів.

2.2. Прикладні науково-дослідні розробки. Властивості інноваційної діяльності: взаємозв'язок і взаємодія всіх елементів, цілісність, узгодженість і синхронність у часі, узгодженість з місією і цілями організації, адаптивність, сприйняття змін середовища; автономність управлінської структури, функцій управління, багатофункціональність і багатоаспектність; оновлюваність. Стадії інноваційного процесу.

2.3. Характеристика інноваційної інфраструктури. Форми, які забезпечують розвиток інноваційної діяльності.

Рекомендована література [31, 71, 80, 83, 103].

Тема 3. Державна підтримка інноваційної діяльності

3.1. Інноваційність розвитку в умовах глобалізації. Проблеми забезпечення національної конкурентоспроможності. Основні чинники конкурентоспроможності національної економіки. Знання як самостійна продуктивна сила. Інноваційний розвиток як процес структурного вдосконалення національної економіки за рахунок практичного використання нових знань. Модель інноваційної діяльності в економіці.

3.2. Інноваційний етап розвитку України у стратегії економічних трансформацій. Створення передумов до інноваційної моделі розвитку. Основні завдання інноваційної політики держави: забезпечення збалансованої взаємодії наукового, технічного і виробництво потенціалів, розробка та впровадження механізму активізації інноваційної діяльності. Методи підтримки інноваційної діяльності: прямий, фіскальні пільги для інноваторів, інші правові, інфраструктур ні, економічні та політичні інструменти.

3.3. Проблеми інноваційного розвитку в Україні. Макроекономічні проблеми та їхній вплив на розвиток суспільства. Деформація структури промислового виробництва. Слабкий науковий потенціал. Необхідність розробки державної стратегії інноваційного розвитку.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інноваційний менеджмент» автора Скрипко Т.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „СТРУКТУРА, ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи