Розділ «СТРУКТУРА, ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ»

Інноваційний менеджмент

Рекомендована література [1—7, 34, 37, 41, 48, 82, 85, 101, 109, 111].

Тема 4. Організаційні форми інноваційної діяльності

4.1. Типи організаційних структур управління інноваціями на підприємстві. Характеристика призначення спеціальних підрозділів. Центральні служби координації діяльності. Спеціалізовані підрозділи. Служби координації інновацій. Програмно-цільові групи. Центри розвитку. Венчурні підрозділи. Спеціалізовані централізовані фонди. Консультативні (аналітичні) групи. Побудова розгалужених структур за функціями, територіальною ознакою, цілями та завданнями. Матричний, проектний типи структур.

4.2. Управління науково-дослідними і конструкторськими роботами. Головні органи управління науково-дослідної установи. Форми побудови та управління: програмна, продуктова, дисциплінарна структури.

4.3. Науково-технічне співробітництво, форми інтеграції науки і виробництва. Зміст понять: технопарк, технополіс, регіональні науково-промислові комплекси, науково технічні центри, бізнес-інкубатори, венчурні фірми (ризик-фірми), консультативні й аналітичні фірми, науково-технічні стратегічні альянси (консорціуми, спільні підприємства, концерни, холдинги, фінансово-промиє лові групи), тимчасові науково-технічні колективи.

Рекомендована література [49, 58, 67, 70, 73, 77, 98].

Розділ 2. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЯК СУБ'ЄКТОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ

Тема 5. Управління інноваційним розвитком організації

5.1. Функції і роль інноваційних менеджерів. Загальні функції, повноваження. Основні вимоги до професійної компетенції інноваційних менеджерів. Правила організації інноваційного менеджменту па підприємстві.

5.2. Аналіз інноваційних можливостей організації. Сприйнятливість організації до нововведень. Чинники чутливості до нововведень. Наукоємність продукції. Три види технологій: стабільна, плідна, мінлива. Науково-технічний рівень технологічної системи. Параметри та показники технологічної системи сприйняття нововведень. Структурно-організаційні, економічні, соціальні, управлінські параметри сприйняття інновацій. Поняття інноваційного потенціалу. Ресурсний методологічний підхід до потенціалу. Структура та властивості інноваційного потенціалу підприємства. Аналіз конкурентних переваг організації.

5.3. Мотивація працівників до інновацій. Методи мотивації. Важливі чинники мотивації творчості: складність, цінність, незалежність і необхідність.

5.4. Система планування інновацій, сутність і основні види. Управління інноваціями та стратегія розвитку підприємства. Етапи процесу формування інноваційної стратегії підприємства. Зв'язок інноваційної стратегії із загальною. Принципи формування інноваційної стратегії. Розробка та складання бюджету і організаційного плану діяльності. Управління витратами в інноваційній діяльності.

5.5. Класифікація підприємств щодо ставлення до інновацій. Високотехнологічні, з високим рівнем освоєння інновацій, з елементами новаторського підходу. Чотири категорії підприємств: експелеренти, комутанти, віоленти, патієнти.

5.6. Захист інтелектуальної власності. Основні типи захисту інтелектуальної власності: патенти, авторське право, товарний знак. Вдосконалення і розвиток чинного законодавства в патентно-ліцензійній сфері.

Рекомендована література [35, 42, 45, 53, 63, 69, 70, 96, 100, 102].

Тема 6. Управління інноваційним проектом

6.1. Етапи підготовки та реалізації проекту. Поняття інноваційного проекту. Його суть як форми організації управління інноваційною діяльністю, процесу здійснення інновацій та комплексу документації. Обов'язкові структурні елементи, цілі і задачі проекту. Класифікація проектів. Етапи інноваційного проекту, фази передінвестиційної, інвестиційної стадій.

6.2. Управління персоналом у процесі реалізація інноваційного проекту. Учасники проекту: ініціатор, інвестор, керівник проекту, команда проекту, контрактор, проектувальник, генеральний підрядник, постачальник, ліцензори, органи влади, виробник кінцевої продукції проекту, споживачі кінцевої продукції, інші учасники, підтримуючі структури. їхні ролі, розподіл функцій і відповідальності.

6.3. Управління конкурентоспроможністю інноваційного проекту. Економічні умови, соціальні, стиль керівництва, організація проекту, методи та засоби комунікації. Характеристика сфер найближчого оточення проекту: фінансової, виробничої, збутової, матеріального забезпечення, інфраструктура.

6.4. Інформаційне та інвестиційне забезпечення. Значення, види, джерела інформації для забезпечення інноваційних процесів. Форми інвестування, їх переваги та недоліки.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інноваційний менеджмент» автора Скрипко Т.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „СТРУКТУРА, ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ“ на сторінці 2. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи