Розділ «10. Теоретико-пізнавальні проблеми в західній філософії ХІХ-ХХ ст.»

Вступ до філософії

Проблеми теорії пізнання, проблеми науки ставляться в центр філософського дослідження у філософії Нового часу із самого початку. Уже Бекон і Декарт пов'язують успіхи людини в оволодінні природою й у регулюванні громадського життя зі зростанням знання, розвитком науки. Потім і Локк, і Юм, і філософи французької Освіти, і Кант особливо, приділяють першорядну увагу пізнавальним проблемам. Але в той час питання ставилося в площині, що може людина пізнати, які межі, якщо вони є, людського пізнання і як вона пізнає, які методи і засоби пізнання.

У некласичній філософії пізнавальні проблеми встають в іншому плані. її не цікавить питання про співвідношення наукового знання й об'єкта цього знання, за винятком раннього позитивізму і махізму, де це питання якоюсь мірою присутнє. її не цікавить і питання про те, як виникає наше знання, ті або інші ідеї. "Питання про шляхи, якими нова ідея - будь то музична тема, драматичний конфлікт або наукова теорія - приходить до людини, - пише К. Поппер, - може становити істотний інтерес для емпіричної психології, але воно зовсім не стосується логічного аналізу наукового знання. ...Для того щоб піддати деяке висловлення логічному аналізу, воно повинно бути представлене нам. Хтось повинний спочатку сформулювати таке висловлення і потім піддати його логічному дослідженню" [7, с. 50-51]. Тобто на перший план виходять питання, пов'язані з науковістю самого наукового знання (як це не каламбурно звучить), його змістом і істинністю, співвідношенням знання і свідомості, проблемами розвитку науки і її значення в житті суспільства.


10.1 Позитивізм і етапи його розвитку10.2 Неопозитивізм


Неопозитивізм у вигляді логічного позитивізму 6 виникає і розвивається в рамках керованого Морицем Шліком (1882-1836) "Віденського гуртка" (1922 р.), до якого входили Рудольф Карнап (1891-1970), Отто Нейрат (1882-1945). Велику роль у становленні неопозитивізму зіграли роботи Людвіга Вітгенштейна (1889-1951), англійських філософів Бертрана Рассела (1872-1970) і Альфреда Айєра (1910-1989), а також представників "Львівсько-варшавської школи", польських філософів Альфреда Тарського (1902-1983), Яна Лукасевича (1878-1956) і Казимира Айдуке-вича (1890-1963).

Неопозитивізм є одночасно і продовженням, і розвитком, і подоланням емпіріокритицизму. Махізм зосередив усю свою увагу на первинних елементах світу, відчуттях, слідом за Юмом оголошуючи їх суттєвим джерелом нашого знання. Але розвиток науки, і насамперед теоретичної фізики, показало, що науку не можна звести до чуттєвих даних, до сприйнять, і цю обставину неопозитивізм враховує, підкреслюючи велику роль гіпотез і теорії в науці. Крім того, для неопозитивізму питання про те, як ми пізнаємо, не представляє інтересу, залишається поза розглядом. Предметом філософії, з погляду неопозитивізму, є сама наука, її мова. Задача філософії -відокремити наукове знання від інших видів знання, провести лінію демаркації, за виразом Поппера, між науковим знанням і позанауковим: повсякденним, релігійним і, насамперед, метафізичним.

Усі судження в логічному позитивізмі розділяються на три види: антинаукові, позанаукові і наукові (істинні або помилкові). Антинаукові судження і не є власне судження, а нагадують їх за своєю зовнішньою структурою, як, наприклад, "приплив ріки розмовляє ямбом". До позанаукових суджень неопозитивісти відносять насамперед філософські поняття: детермінізм, необхідність, буття, сенс життя і т. д. Ці поняття, з погляду логічного позитивізму, позбавлені наукового змісту, тому що вони неперевірні. Ці судження можуть мати життєвий сенс, але до науки вони не мають ніякого відношення. Традиційна філософія, на думку неопозитивістів, подібна до релігії. Остання має сенс, оскільки багатьом віруючим релігія допомагає жити, додає їм упевненості, дає надію і т. д.

Істинно науковими є судження, що перевіряються вказівкою на факт. При цьому сам "факт" неопозитивісти ототожнюють із науковим фактом. "Коли ми будемо користуватися словом "факт", - пише Р.Карнап, - ми будемо розуміти його в змісті одиничного твердження [3, с. 42]. Коли йдеться про загальні, універсальні твердження, якими є закони, то вони можуть вважатися науковими в тому випадку, якщо їх за допомогою логіки можна звести до атомарних, протокольних суджень, що перевіряються вказівкою на прості, атомарні факти. Атомарні факти - це факти типу: "Сьогодні о 12-й годині у нас світить сонце". Нам досить виглянути у вікно, щоб переконатися в істинності або хибності даного висловлення. Воно піддається дослідній перевірці. Закон Ома для ділянки ланцюга можна вважати науковим висловленням тому, що за допомогою правил логіки ми можемо привести його до висловлення типу: "Візьміть шматок мідного дроту такої-то довжини і такого-то перетину, пропустіть по ньому струм такої-то сили і на кінцях мідного дроту ви зафіксуєте таку-ту напругу". Нам залишається тільки виконати цей експеримент, і ми переконаємося в істинності або хибності закону Ома. Принцип, за допомогою якого перевіряються висловлення на науковість, у логічному позитивізмі одержав назву принципу верифікації. Таким чином, справді науковими висловленнями визнаються протокольні висловлення, що фіксують наші атомарні відчуття і сприйняття. Теорія є фіксацією, узагальненням нашого емпіричного досвіду, фіксацією елемента повторюваності нашого досвіду і на цій основі передбачуваності майбутніх подій. Закони науки, власне, більше нічого і не означають, крім констатації повторюваності визначених станів і відносин. "...Усі закони Грунтуються на спостереженнях деяких регулярностей", - пише Карнап. їхня відмінність від простих протокольних висловлень полягає в тому, що вони являють собою висловлення, що не просто фіксують наші сприйняття, а сформовані за допомогою індукції.

Але саме тут логічний позитивізм стикається з нездоланними труднощами. Якщо наука являє собою систему протокольних висловлень і сформованих на їхній основі за допомогою індукції законів, то тоді не є можливим провести границю між науковими і позанауковими, метафізичними висловленнями. Принцип верифікації не може нам допомогти, оскільки, по-перше, далеко не всі закони науки можуть бути зведені до протокольних суджень. Уже К. Поппер справедливо зауважує: "У своєму прагненні знищити метафізику позитивісти (маються на увазі логічні позитивісти. - А. Л.) разом із нею знищують і природничі науки, тому що закони науки точно так само, як і метафізичні твердження, незвідні до елементарних висловлень про чуттєвий досвід" [7, с. 57-58]. А, по-друге, на основі принципу верифікації за допомогою індукції ми можемо зробити тільки вірогідні висновки й у нас ніколи не буде впевненості в тому, що ці висловлення, ці закони є відображенням реальності. Таким чином, і в цій частині закони науки мало у чому відмінні від традиційно філософських висновків і положень.

Спробу перебороти труднощі, що встали перед логічними позитивістами, почали англійський філософ Карл Раймунд Поппер, якого деякі наші історики філософії відносять до логічних позитивістів, а деякі - до постпо-зитивістів. Але безсумнівно одне - філософські погляди Поппера відносяться до неопозитивістського напрямку.

К. Поппер, як і логічні позитивісти, ставить перед собою задачу відмежувати наукове знання від інших видів знання, провести демаркацію наданого знання. "Проблему знаходження критерію, що дав би нам у руки засоби для виявлення розходжень між емпіричними науками, з одного боку, і математикою, логікою і "метафізичними" системами - з іншого, я називаю проблемою демаркації", - писав Поппер [7, с. 55]. Але на відміну від останніх Поппер не вважає за можливе провести демаркацію за допомогою принципу верифікації. По-перше, як вважає Поппер, ствердні приклади можна знайти для будь-якої теорії, про що у свій час говорив ще Ф. Бекон, а по-друге, індукція взагалі не в змозі дати загальний висновок. "Індукція, тобто висновок, що спирається на безліч спостережень, являє собою міф" [7, с. 271]. Як принцип, що здатний здійснити демаркацію наукових суджень, Поппер висуває принцип фальсифікації. Науковим вважається висловлення або теорія, якщо хоча б подумки можна уявити умови, за яких теорія може бути спростована. Якщо теорія ні за яких умов не може бути спростована, то її не можна вважати науковою. За допомогою принципу фальсифікації Поппер констатує той простий факт, що будь-яке наукове висловлення є таким тільки в тому випадку, якщо обговорені умови, за яких воно працює і, отже, за межами яких воно не працює. Твердження "вода кипить при ста градусах" є науковим тому, що воно обговорено умовою: при нормальному атмосферному тиску. Якщо ця умова відсутня (наприклад, коли ми будемо кип'ятити воду високо в горах), то вода буде кипіти при іншій температурі. Чим більш жорстко обговорені умови дії тієї або іншої наукової теорії, а отже, і визначені умови, за яких вона не працює, тим більш науковою вона є. "Метафізичні" висловлення не є науковими, тому що для них не існує умов, за яких вони не працюють. На кожне спростування можуть бути наведені доводи, що розширюють умови дії теорії. Розвиток науки, на думку Поппера, являє собою висування гіпотез, обґрунтування теорій і їхнє спростування, фальсифікацію, у результаті чого висуваються нові гіпотези і теорії.

Хоча К. Поппер у своїх дослідженнях основну увага приділяє проблемі демаркації і логічному аналізу природно-наукового знання, це не означає, що він не звертається до аналізу суспільно-наукового знання. Один із найвідоміших творів К. Поппера "Відкрите суспільство і його вороги" присвячений аналізу соціологічних концепцій Платона, Гегеля і Маркса, що, на думку Поппера, сприяли виникненню тоталітаризму, нацизму і комунізму. Поппер називає історицизмом погляд, відповідно до якого розвиток суспільства підпорядкований об'єктивним законам, і ми, пізнавши ці закони, можемо передбачати глобальний шлях розвитку суспільства на історичну перспективу. Такий підхід до суспільства не просто антинауковий, такий метод не просто помилковий, він підриває віру людей у власні сили при боротьбі за демократію. "...Безапеляційні історичні пророцтва цілком перебувають за межами наукового методу, - заявляє Поппер. -Майбутнє залежить від нас, і над нами не владна ніяка історична необхідність" [8, с. 31]. Не можна змішувати наукове пророкування й історичне пророцтво. Перше пов'язано з "соціальною інженерією часткових рішень" або "технологією поступових соціальних перетворень", а друге - з "утопічною соціальною інженерією". Метод "соціальної інженерії" сприяє розвитку практичної активності людей для удосконалювання умов свого існування, відповідальності за свої дії, розвитку демократизації, у той час як соціальний утопізм, історицизм ведуть до протилежних результатів. "...Мені здається, - пише Поппер, - що історицистська метафізика звільняє людину від тягаря відповідальності. Якщо ви переконані, що деякі події обов'язково відбудуться, що б ви не починали проти цього, то ви можете зі спокійною совістю відмовитися від боротьби з цими подіями" [7, с. 34].

Тому Поппер, хоча і визнає великий внесок Маркса в розвиток наших уявлень про суспільство, вважає марксистську концепцію історичного розвитку в цілому помилковою теорією.

Говорячи про неопозитивістське трактування науки, не можна не сказати про принцип конвенціоналізму, що, на думку всіх неопозитивістів, лежить в основі науки. Зміст принципу конвенціоналізму полягає в тому, що з погляду неопозитивізму наукові поняття і теорії є не відображенням процесів об'єктивного світу, а плодом угоди вчених. При укладенні цієї угоди вчені можуть керуватися різними доводами: розуміннями простоти, "економії мислення", несуперечності, довільної угоди, зручностями в описі досвіду і т. п. Іншими словами, питання про те, що відбивають наукові концепції, теорії, узагалі виноситься за рамки науки і філософії, воно не має смислу. Найбільш повно цей принцип знайшов своє вираження в роботах американського історика і філософа науки Томаса Куна (1929-1996) і особливо в його книзі "Структура наукових революцій" (1962).

У цій роботі Кун поставив перед собою задачу створити нову концепцію розвитку науки. На думку Куна, уявлення про розвиток науки як кумулятивного процесу, коли кожне нове покоління вчених, кожен учений (зрозуміло, гарний учений) вносить свій внесок у розвиток науки, і у такий спосіб наукове знання постійно приростає, не відповідає дійсному стану справ. У розвитку науки Кун виділяє кілька періодів: допарадигмальний період, ствердження парадигми і період нормальної науки, період кризи і період революції.

Допарадигмальний і, власне кажучи, донауковий період характеризується тим, що в тій або іншій галузі знання існує кілька концепцій, ніяк не пов'язаних між собою, що по-різному пояснюють ту саму групу явищ. Такий стан справ існує доти, доки не з'являється наукова праця, що визнається більшістю, що працює в цій галузі знання, як теорія і метод вирішення проблем, тобто ця концепція стає парадигмою. Вводячи термін "парадигма", Т. Кун писав: "Я мав на увазі, що деякі загальноприйняті приклади фактичної практики наукових досліджень - приклади, що включають закон, теорію, їхнє практичне застосування і необхідне устаткування, - усе в сукупності дає нам моделі, з яких виникають конкретні традиції наукового дослідження" [4, с. 27-28]. Щоб стати парадигмою, наукове дослідження повинне бути, по-перше, безпрецедентним і відбити бажання у будь-кого висувати конкуруючу концепцію і, по-друге, бути досить відкритим, щоб давати можливість новому поколінню вчених знаходити в його рамках нові проблеми для себе. Такими дослідженнями були фізика Аристотеля, геоцентрична система Птоломея, механіка й оптика Ньютона, киснева теорія Лавуазье, теорія відносності Ейнштейна і т. д. Учені, що розділяють ту або іншу парадигму, складають наукове співтовариство.

Ствердження парадигми і виникнення наукового співтовариства, на думку Куна, означає перехід до періоду нормальної науки. "...Термін "нормальна наука" означає дослідження, що твердо спирається на одне або кілька минулих наукових досягнень - досягнень, що протягом деякого часу визнаються певним науковим співтовариством як основа для розвитку його подальшої практичної діяльності" [4, с. 27]. Особливістю нормальної науки є те, що в цей період учені працюють у рамках парадигми, розширюючи галузь її застосування, уточнюючи проблеми, вирішують головоломки. Ніхто не ставить перед собою задачу відкрити щось нове, ніхто не прагне вийти за рамки парадигми. Більш того, якщо вчені в процесі дослідження зіштовхуються з аномаліями, тобто з фактами, що не вписуються в дану парадигму, вони намагаються розширити рамки застосування парадигми, а якщо це не вдається, то аномальні факти просто відкидаються. І тільки в міру того, як накопичуються аномалії, їх стає неможливо ігнорувати, тоді виникає криза в розвитку науки, криза парадигми. "...Криза розхитує стереотипи наукового дослідження й у той же час збільшує кількість даних, необхідних для фундаментальної зміни в парадигмі" [4, с. 121]. Перед членами наукового співтовариства в період кризи постає задача зміни парадигми, настає період революції. Процес цей надзвичайно хворобливий. "...Навіть тоді, коли... з'являється на світ новий кандидат у парадигму, учені будуть пручатися його прийняттю, доки не будуть переконані, що задоволено дві найбільш важливі умови. По-перше, новий кандидат повинний, очевидно, вирішувати якусь спірну й у цілому усвідомлену проблему, що не може бути вирішена ніяким іншим способом. По-друге, нова парадигма повинна обіцяти збереження значною мірою реальної здатності вирішення проблем, що нагромадилися в науці завдяки попереднім парадигмам" [4, с. 123]. При цьому нова парадигма не обов'язково є прогресом у розвитку науки.

Узагалі щодо прогресу в розвитку науки, на думку Т. Куна, необхідно бути дуже обережним. Не викликає ніякого сумніву прогрес в удосконалюванні методів дослідження, інструментарію, техніки. У цій галузі прогрес у розвитку науки очевидний, і наука може бути прикладом і навіть визначеним критерієм узагалі суспільного прогресу. Але якщо мова йде про прогрес у питанні відповідності теорії об'єктивної реальності в самій природі, то тут справа зовсім в іншому. Кун вважає, що в даному випадку говорити про прогрес некоректно. "...Уявлення про відповідність між онтологією теорії і її "реальною" подобою в самій природі здаються мені тепер у принципі ілюзорними", - пише Кун [4, с. 260].

Таким чином, можна зробити висновок, що будь-яка наукова теорія містить у собі момент угоди наукового співтовариства на предмет її істинності і її здатність виконувати роль парадигми пояснюється багато в чому її можливістю трактувати і передбачати факти, що значною мірою зближує погляди Куна в цій галузі з позицією прагматизму.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Вступ до філософії» автора Лузан А.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „10. Теоретико-пізнавальні проблеми в західній філософії ХІХ-ХХ ст.“ на сторінці 1. Приємного читання.