Розділ «Стаття 12. Порядок прийняття рішення про приватизацію»

ЗУ "Про приватизацію державного майна"

Розділ II ПОРЯДОК І СПОСОБИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

1. Рішення про приватизацію об’єкта, який включено до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, приймається державними органами приватизації шляхом видання наказу, але не пізніше 30 днів з дня включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, за винятком випадку, передбаченого частиною другою цієї статті.

Опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію об’єкта здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня видання державним органом приватизації відповідного наказу в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.

Опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію об’єкта комунальної власності здійснюється на офіційних сайтах місцевих рад та в електронній торговій системі протягом п’яти робочих днів з дня ухвалення місцевою радою рішення, передбаченого частиною четвертою статті 11 цього Закону.

2. У місячний строк з моменту прийняття рішення про приватизацію уповноваженими органами управління передаються державним органам приватизації функції з управління пакетами акцій (частками), функції з управління майном державних підприємств.

У разі непередачі об’єкта державної власності в установлений строк рішення про передачу такого об’єкта державної власності приймає Кабінет Міністрів України. Проект зазначеного рішення Кабінету Міністрів України готує Фонд державного майна України.

Передача (повернення) функцій з управління майном державних підприємств, функцій з управління пакетами акцій (частками) здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Майно, що не підлягає приватизації, у тому числі матеріальні носії секретної інформації, передачі не підлягають.

3. Функції з управління не передаються для таких об’єктів малої приватизації:

окремого майна;

об’єктів незавершеного будівництва;

законсервованих об’єктів;

об’єктів соціально-культурного призначення.

4. З дня прийняття рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства або пакета акцій (частки) господарського товариства і до переходу права власності до покупця або припинення приватизації об’єкта приватизації відповідно до частини шостої цієї статті без згоди органів приватизації такі підприємства (товариства), їх уповноважені органи управління не мають права щодо:

вчинення правочину та/або господарського зобов’язання, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину та/або господарського зобов’язання, перевищує 10 відсотків вартості активів підприємства та/або господарського товариства за даними фінансової звітності за останній звітний період. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від вимоги, передбаченої цим абзацом;

укладення кредитних договорів, договорів позики, надання та отримання фінансової допомоги, правочинів та/або господарських зобов’язань щодо відступлення права вимоги та/або зарахування зустрічних однорідних вимог, факторингу, правочинів та/або господарських зобов’язань, предметом яких є переведення боргу;

вчинення правочинів та/або господарських зобов’язань, предметом яких є відчуження підприємством та/або господарським товариством або набуття ним земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових прав на зазначені об’єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення розміру земельної ділянки, що належить такому підприємству та/або господарському товариству або перебуває в його користуванні;

вчинення правочинів та/або господарських зобов’язань, предметом яких є обтяження земельних ділянок, іншого нерухомого майна та/або основних фондів підприємства та/або господарського товариства та/або майнових прав на зазначені об’єкти;

вчинення правочинів та/або господарських зобов’язань, предметом яких є придбання, відчуження, обтяження, набуття у власність у інший спосіб акцій, часток, а також похідних цінних паперів;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про приватизацію державного майна"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 12. Порядок прийняття рішення про приватизацію“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Цей Закон регулює правові, економічні та організаційні основи приватизації державного і комунального майна та майна, що належить Автономній Республіці Крим.

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • Стаття 2. Мета та принципи приватизації

 • Стаття 3. Законодавство України про приватизацію

 • Стаття 4. Об’єкти приватизації

 • Стаття 5. Класифікація об’єктів приватизації

 • Стаття 6. Суб’єкти приватизації

 • Стаття 7. Повноваження державних органів приватизації у сфері приватизації

 • Стаття 8. Покупці

 • Стаття 9. Контрольні комісії з питань приватизації

 • Стаття 10. Порядок приватизації

 • Стаття 11. Формування та затвердження переліків об’єктів, що підлягають приватизації

 • Стаття 12. Порядок прийняття рішення про приватизацію
 • Стаття 13. Способи приватизації

 • Стаття 14. Подання заяви на участь у приватизації

 • Стаття 15. Продаж об’єктів малої приватизації

 • Стаття 16. Особливості викупу окремих об’єктів приватизації

 • Стаття 17. Перетворення державних або комунальних підприємств у господарські товариства

 • Стаття 18. Приватизація об’єктів державної та комунальної власності, переданих в оренду

 • Стаття 19. Продаж об’єктів великої приватизації

 • Стаття 20. Дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції у процесі приватизації

 • Стаття 21. Інформація про приватизацію

 • Стаття 22. Формування стартової ціни об’єктів приватизації

 • Стаття 23. Джерела коштів для придбання державного або комунального майна, що приватизується

 • Стаття 24. Порядок проведення розрахунків за приватизацію об’єктів

 • Стаття 25. Використання грошових коштів, одержаних від приватизації

 • Стаття 26. Оформлення угод приватизації

 • Стаття 27. Контроль за виконанням договорів купівлі-продажу

 • Стаття 28. Правонаступництво власників

 • Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства про приватизацію

 • Стаття 30. Особливості розгляду спорів щодо приватизації державного або комунального майна

 • Прикінцеві та перехідні положення

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи