Розділ «Стаття 19. Особливості формування іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій »

ЗУ "Про іпотечні облігації"

Розділ IV ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

1. Спеціалізована іпотечна установа може формувати в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, єдине іпотечне покриття для здійснення кількох випусків структурованих іпотечних облігацій з різними умовами випуску.

2. Іпотечні активи, які були придбані спеціалізованою іпотечною установою і включені до складу іпотечного покриття, вважаються придбаними у безвідкличному порядку, тобто без права їх заміни, зворотного викупу або передачі, за винятком випадку, передбаченого частиною третьою цієї статті. У разі порушення провадження у справі про банкрутство особи, яка відступила права за іпотечними активами, або призначення тимчасової адміністрації чи ліквідатора розпорядник майна (санатор, тимчасовий адміністратор, ліквідатор) такої особи не вправі вимагати повернення цих іпотечних активів, крім випадків, коли їх передача була здійснена внаслідок протиправних дій, про які емітент структурованих іпотечних облігацій знав або повинен був знати.

3. Якщо протягом строку обігу структурованих іпотечних облігацій буде виявлено, що на момент включення іпотечного активу до складу іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій такий іпотечний актив не відповідав установленим у проспекті емісії вимогам, особа, яка відступила права за цим іпотечним активом спеціалізованій іпотечній установі, зобов'язана здійснити на вимогу спеціалізованої іпотечної установи чи управителя його заміну або викуп у строк, що не перевищує одного місяця з дня одержання цієї вимоги, за ціною не нижчою, ніж поточний розмір відповідного іпотечного активу. В інших випадках вимоги до заміни або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій не застосовуються.

4. Загальний розмір зобов'язань за всіма випусками структурованих іпотечних облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене єдиним іпотечним покриттям, не повинен перевищувати розмір такого покриття.

5. Доходи від іпотечного покриття, строк сплати яких власникам структурованих іпотечних облігацій ще не настав, можуть розміщуватися управителем:

1) на депозитних рахунках у банках;

2) шляхом придбання цінних паперів держави або цінних паперів, повністю гарантованих державою.

6. На всі активи, зазначені у частині п'ятій цієї статті, поширюється правовий режим іпотечного покриття, встановлений статтею 8 цього Закону.

7. Протягом строку обігу структурованих іпотечних облігацій управитель зобов'язаний за рахунок власних коштів забезпечити проведення аудитором (аудиторською фірмою), визначеним договором про управління іпотечним покриттям, перевірок іпотечного покриття на предмет його відповідності вимогам цього Закону та проспекту емісії відповідного випуску структурованих іпотечних облігацій.

Між управителем та аудитором (аудиторською фірмою) укладається договір про проведення перевірки іпотечного покриття.

Планові перевірки іпотечного покриття проводяться у строки, встановлені у проспекті емісії відповідного випуску структурованих іпотечних облігацій, але не рідше одного разу на рік, позапланові - на вимогу загальних зборів власників структурованих іпотечних облігацій або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Аудитор (аудиторська фірма) подає управителю звіт за результатами перевірки іпотечного покриття, на підставі якого управитель складає власний звіт, що подається Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку і власнику структурованих іпотечних облігацій на його вимогу, а також розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, на веб-сайті спеціалізованої іпотечної установи та на веб-сайті управителя.

Порядок проведення перевірки іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій, вимоги до звіту управителя за результатами такої перевірки, порядок його подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. { Частина сьома статті 19 в редакції Закону N 3265-VI від 21.04.20


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про іпотечні облігації"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 19. Особливості формування іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій “ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Стаття 1. Сфера дії Закону 

 • Стаття 2. Визначення термінів 

 • Стаття 3. Поняття та види іпотечних облігацій 

 • Стаття 4. Загальні умови емісії та обігу іпотечних облігацій

 • Стаття 5. Проспект емісії іпотечних облігацій 

 • Стаття 6. Загальні умови виконання зобов'язань за іпотечними облігаціями 

 • Стаття 7. Вимоги до включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

 • Стаття 8. Правовий режим іпотечного покриття 

 • Стаття 9. Обслуговування іпотечних активів у складі іпотечного покриття 

 • Стаття 10. Реєстр іпотечного покриття 

 • Стаття 11. Звернення стягнення на іпотечне покриття 

 • Стаття 12. Припинення застави іпотечного покриття 

 • Стаття 13. Особливості формування іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій 

 • Стаття 14. Зміни у складі іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій

 • Стаття 15. Управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій 

 • Стаття 16. Особливості виконання зобов'язань за звичайними іпотечними облігаціями 

 • Стаття 17. Дефолт і технічний дефолт емітента звичайних іпотечних облігацій

 • Стаття 17-1. Особливості дефолту в разі порушення щодо емітента провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чи ліквідатора 

 • Стаття 18. Спеціалізована іпотечна установа 

 • Стаття 19. Особливості формування іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій 
 • Стаття 20. Особливості виконання зобов'язань за структурованими іпотечними облігаціями 

 • Стаття 21. Управитель іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій 

 • Стаття 22. Управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій 

 • Стаття 23. Заміна управителя 

 • Стаття 24. Зберігання документів щодо іпотечного покриття 

 • Стаття 25. Витрати і винагороди управителя 

 • Стаття 26. Загальні збори власників структурованих іпотечних облігацій 

 • Стаття 27. Державне регулювання, нагляд та контроль у сфері іпотечних облігацій і діяльності фінансових установ 

 • Стаття 28. Оприлюднення та розкриття інформації про іпотечні облігації 

 • Прикінцеві положення

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи