Розділ «ОСНОВНА ТА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА»

Інноваційний менеджмент

60. Круглова II. 10, Инновационный менеджмент: Учеб. нособ. - - М.: Издательство РДЛ, 2001. — 352 с.

61. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции / Пер. с нем. — СПб.: Питер, 2000. — 400 с.

62. Кунцевич В. О. Поняття фінансового потенціалу розвитку підприємства та підходи до його оцінки // Актуальні проблеми економіки. — 2004. — № 7. — С. 123— 130.

63. Лимитовский М. А. Основы оценки инвестиционных и финансовых решений. — М.: Издатсльско-кон-салтинговая компания "Дека", 1996. — 48 с.

64. Липсиц И. В., Коссов В. В. Инвестиционный процесс: Методы подготовки и анализа: Учеб.-сирав. пособ. — М.: БЕК, 1996. — 304 с.

65. Лобанова Е, II., Лимитовский М.А. Финансовый менеджер. — М.: Издатсльско-консалтинговая компания "Дека", 2000. — 400 с.

66. Менеджмент инвестиционных рисков: Учеб. пособ. / Под общ. ред. М. И. Лещенко. — М.: МГИУ, 2003. — 187 с.

67. Менеджмент организации / Под ред. 3. П. Румянцевой, Н. А. Соломатина. — М.: ИНФРА-М, 1995.

68. Менеджмент та маркетинг інновацій / За ред. С. М. Ілляшенка. — Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. — 616 с.

69. Меркулов Л. С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирования инвестиционных проектов. — М.: ИИЦ ДИЛ, 1997. — 160 с.

70. Микитюк II. //. Інноваційний менеджмент: Навч. носіб. К.: ЦУЛ, 2007. — 298 с.

71. Міжнародний інноваційний менеджмент: Павч.-метод. посіб. /Л. І. Мокій, 10. И. Полякова, О. П. Осі дач, I. Г. Бабець. — Львів: ЛКЛ, 2004. - 307 с.

72. Мізюк В. М. Проектування автоматизованих інформаційних систем. Львів: Укооносвіта, 1998. -385 с.

73. Морозов ІО. II. и др. Инновационный менеджмент: Учеб. пособ. - М.: ЮІІИТИ, 2003. 471 с.

74. Москвин В. Л. Управление рисками при реализации инвестиционных проектов: Рекомендации для предприятий и коммерческих банков. М.: Финансы и статистика, 2004. — 350 с.

75. Мыльни к В. В. Инвестиционный менеджмент. — М.: Академический проект, 2002. — 270 с.

76. Наукова та інноваційна діяльність в Україні // Держкомстат України. — К., 2007. — 350 с.

77. Попика И., Такеучи X. Компания-создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах. — М.: Олимп-Бизнес, 2003. — 361 с.

78. Ойхмап Е., Попов О. Реинжиниринг бизнеса. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 280 с.

79. Основы инновационного менеджмента: теория и практика: Учеб. пособ. / Под ред. II. П. Завлина и др. — М.: Экономика, 2000. — 475 с.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інноваційний менеджмент» автора Скрипко Т.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ОСНОВНА ТА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА“ на сторінці 4. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи