Розділ «НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ»

Інформаційні технології та технічні засоби навчання

Методичні поради до вивчення курсу

Курс "Інформаційні технології та технічні засоби навчання" вивчається на лекціях, лабораторних заняттях, консультаціях та під час самостійної роботи студентів.

ЛЕКЦІЇ. Основною формою засвоєння теоретичного матеріалу у навчальному процесі є лекція. Вона має навчально-виховне значення і розкриває перед студентами суть основних положень програми курсу. Лекції проводяться із застосування технічних засобів навчання і демонстрацією предмета вивчення на реальних об'єктах. Змістовне навантаження лекції поєднується з методичними вказівками та посиланнями на літературу, необхідними для підготовки до лабораторних та інших видів занять.

На лекціях студентам доцільно конспектувати лекційний матеріал, під час самостійної роботи - доповнювати конспект і до наступного лекційного заняття добре знати попередній навчальний матеріал.

ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ. Лабораторне заняття є основною формою практичного засвоєння змісту дисципліни, на якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні та імітаційні дослідження за заданою темою. Дидактичною метою лабораторного заняття є набуття практичних умінь та навичок роботи в предметній галузі дисципліни. Лабораторні заняття проводяться виключно в спеціалізованих комп'ютерних класах, де кожний студент виконує лабораторне завдання на індивідуальному робочому місці, обладнаному персональним комп'ютером.

До лабораторної роботи студенти повинні ретельно готуватися, щоб за передбачений програмою час виконати усі завдання роботи, дати відповіді на тестові запитання, сформувати звіт за запропонованою формою та захистити їх перед викладачем на консультації або під час самостійної роботи. Для цього на початку кожного лабораторного заняття здійснюється перевірка підготовленості студентів до її виконання. Якщо студент не підготувався належним чином, він до виконання лабораторної роботи не допускається, отримує індивідуальне завдання і відпрацьовує її під час самостійної роботи.

Рівень підготовленості студента до лабораторної роботи та її виконання оцінюється викладачем за прийнятою в університеті шкалою. Відповідна кількість балів виставляється в журналі обліку роботи академічної групи і враховується при виставленні підсумкового оцінювання з дисципліни.

Наступний розділ:

СЛОВНИК


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інформаційні технології та технічні засоби навчання» автора О.Л.Буйницька на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Змістовий модуль І. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

 • Змістовий модуль ІІ. ТЕХНОЛОГІЯ ОПРАЦЮВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ЗАСОБАМИ MICROSOFT OFFICE WORD

 • 2.6. Введення і редагування тексту

 • 2.7. Форматування тексту

 • 2.8. Робота з розділами та сторінками документу

 • 2.9. Друкування документа

 • 2.10. Створення таблиць та опрацювання табличних даних

 • 2.11. Графічні об'єкти як засоби подання навчальних матеріалів

 • 2.12. Використання математичних формул при створенні навчальних матеріалів

 • Змістовий модуль ІІІ. ТЕХНОЛОГІЯ ОПРАЦЮВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ЗАСОБАМИ MICROSOFT OFFICE EXCEL

 • 3.4. Опрацювання числових даних засобами Excel

 • 3.5. Опрацювання графічних матеріалів засобами Excel

 • 3.6. Редагування в Excel

 • Змістовий модуль IV. МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

 • 4.2. Робота з об'єктами в графічному редакторі Paint та у MS Word

 • 4.3. Створення засобів подання графічних матеріалів у растровому та векторному редакторах

 • 4.4. Технологія мультимедіа. Засоби мультимедійних технологій

 • 4.5. Програма створення презентацій PowerPoint

 • 4.6. Створення та демонстрація засобів подання навчальних матеріалів за допомогою PowerPoint

 • Змістовий модуль V. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 • 5.3. Використання тестових систем

 • 5.4. Засоби тестового контролю знань

 • Змістовий модуль VI. МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ

 • СЛОВНИК

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи