Розділ «7.4. Основні аспекти грошово-кредитної політики України у світі сучасних монетарних теорій»

Гроші та кредит

Сучасна економічна думка, незалежно від конкретного теоретичного спрямування, визнає відповідальність держави за стан розвитку економіки країни, а отже і її право впливати на економічне життя суспільства. Відмінності у поглядах окремих теоретиків стосуються лише ступеня та методів реалізації такого впливу. Одні з них, назвемо їх умовно кейнсіанцями, вважають, що такий вплив повинен бути прямим, безпосередньо спрямованим на окремого економічного суб'єкта, індивідуалізовано стимулювати відповідну його поведінку. Інші, назвемо їх умовно монетаристами, вважають, що економічні суб'єкти за природою своєю "запрограмовані" на високоефективну діяльність у ринковому середовищі, спроможні самостійно забезпечити найбільш доцільну поведінку з позицій окремого індивіда та суспільства в цілому. Тому державі немає потреби безпосередньо втручатися в поведінку окремих економічних суб'єктів, а свій вплив на економіку вона повинна звести до гарантування їм сприятливих умов діяльності, тобто опосередковано.

Сьогодні для реалізації свого впливу на економіку держава повинна розробляти відповідну економічну політику. Цілі політики:

> забезпечення певного рівня економічного зростання;

> забезпечення максимальної зайнятості;

> контроль над інфляцією з метою її мінімізації та стабілізації цін;

> урівноваження активів і пасивів платіжного балансу.

Для досягнення вказаних цілей економічна політика передбачає використання заходів, які умовно можна розділити на чотири групи:

> структурна політика;

> політика конкуренції;

> соціальна політика;

> кон'юнктурна політика.

Кон'юнктурна політика реалізується через вплив держави на ринкову кон'юнктуру, на співвідношення сукупного попиту і сукупної пропозиції на ринках. Оскільки сукупний платоспроможний попит формується і реалізується в грошовій формі у процесі формування, розподілу й використання національного доходу, кон'юнктурна політика забезпечується насамперед державним регулюванням грошового обороту.

Заходи кон'юнктурної політики, що спирається на регулювання грошового обороту, можна розділити на три групи:

> заходи фіскальної політики;

> заходи грошово-кредитної (монетарної) політики;

> заходи прямого впливу.

Фіскальна політика зводиться до економічного регулювання через механізми оподаткування, інших вилучень до централізованих фондів фінансових ресурсів, фінансування витрат держави, пов'язаних з виконанням нею суспільних функцій.

Грошово-кредитна політика зводиться до економічного регулювання через механізми зміни пропозиції(маси) грошей та їх ціни (процента) на грошовому ринку. Збільшення пропозиції грошей, за інших рівних умов, зумовлює зниження процента та зростання інвестицій, а також зростання платоспроможного попиту на ринках. Усе це на коротких часових інтервалах пожвавлює кон'юнктуру ринків і посилює стимули до розширення виробництва.

Залежно від напряму й темпів зміни пропозиції грошей та рівня процента розрізняють такі види грошово-кредитної політики:

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Гроші та кредит» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „7.4. Основні аспекти грошово-кредитної політики України у світі сучасних монетарних теорій“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ТЕМА1. ПОХОДЖЕННЯ, СУТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

 • ТЕМА 2. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВА МАСА

 • ТЕМА 3. ГРОШОВИЙ РИНОК

 • ТЕМА 4. ГРОШОВІ СИСТЕМИ

 • ТЕМА 5. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ

 • 5.2. Грошова реформа як інструмент стабілізації грошового обігу

 • ТЕМА 6. ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

 • ТЕМА 7. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ

 • 7.3. Напрями монетарної теорії грошей

 • 7.4. Основні аспекти грошово-кредитної політики України у світі сучасних монетарних теорій
 • ТЕМА 8. КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • ТЕМА 9. ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ГРОШОВОГО РИНКУ

 • 9.2. Фінансово-кредитна система та характеристика її елементів

 • 9.2.2. Банківські інститути

 • 9.2.3. Основні види небанківських фінансових інститутів та їх розвиток в Україні

 • ТЕМА 10. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ

 • ТЕМА 11. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ

 • ТЕМА 12. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ФОРМИ ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВА З УКРАЇНОЮ

 • СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ