Розділ «Список використаної літератури»

Аналіз фінансової звітності

1. Альбом унифицированых форм первичной учетной документации по учету кассовых операцій и результатов инвентаризаци. - 2-е узд., ак-туализ. - М.: Дело и Сервис, 2006.

2. Антошкіна Л.І., Вороновсъка О.В. та гн.. Словник-довідник бухгалтера: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. - Донецьк: Юго-Восток.

2005. '

3. Апель А.Л. Справочник юриста по бухгалтерскому учету и налогообложению. - Спб.; Минск: Питер. 2006.

4. Білуха М.Т., Дмитренко МГ. та ін.. Фінансовий контроль: теорія. ревізія. аудит: Підручник для студ. вищ. навч. закл. - 2 вид.. перероб. і доп. - К.: Українська академія оригінальних ідей. 2006.

5. Бухгалтерський облік та судово-бухгалтерська експертиза: навч.-метод. посіб. / В.М. Шарманська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К..

2006. - 257 с.

6. Бухгалтерський облік у документах: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. - К.: Пектораль. 2005.

7. Бухгалтерський облік: аудит: Навч.-метод. посіб. / Ніжинський держ. ун-т ім.. М. Гоголя - Ніжин: НДУ. 2006.

8. Василик О.Д. Теорія фінансів. Підручник.- К.: Видавництво НІОС. 2000. '

9. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / За ред. М.В.Кужельного. - Київ: А.С.К.. 2008. - 266 с.

10. Грабова H.H. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях: Учебное пособие для вузов / Под ред Н.В.Кужельного. - Киев: А.С.К.. 2003. - 624 с.

11. Грабова H.H., Добровский В.Н . Бухгалтерский учт в производственных и торговых предприятиях.: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. Н.В. Кужельного . - К.: А.С.К.. 2002. - 624 с.

12. Должансъкий М.І., Должансъкий A.M. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. - Львівський банківський інститут. НБУ. 2003. - 494 с.

13. Загородній АГ., Партии ЛО.Фінанви підприємств: Навч. посіб. - Л.: ЛБІ НБУ. 2003.

14. Загородній АГ. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навчальний посібник. - Київ: Знання. 2004. - 377 с.

15. Загородній А.Г., Партии Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. доп. - К.: Т-во "Знання". КОО, 2004. - 377 с.

16. Інструкція Про порядок відкриття. використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах // Затв. постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 // Офіційний вісник України від 02.01.2004 - 2003 р.. № 51. том 1. стор. 316. стаття 2707.

17. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затв. наказом Правління НБУ від 21.01.2004 № 22 // Офіційний вісник України від 16.04.2004 - 2004 р.. № 13. стор. 110. стаття 908 .

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Аналіз фінансової звітності» автора Тігова Т.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Список використаної літератури“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІНАНСІВ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 • ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 • Тема 1. Фінанси підприємницького сектору. Результати діяльності підприємства та їх інформаційне забезпечення

 • Фінанси підприємницького сектору

 • 2. Джерела фінансової інформації. Результати господарсько-фінансової діяльності підприємства. Доходи і видатки підприємства: види, склад, порядок використання

 • 3. Основи аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств. Методи та прийоми фінансового аналізу

 • 4. Оцінка фінансового стану підприємств. Показники фінансового стану підприємства та їх розрахунок

 • Тема 2. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ОБ'ЄКТИ ТА ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 • 4. Поняття методу бухгалтерського обліку та його прийоми

 • Тема 3. ПОНЯТТЯ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

 • ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 • Тема 4. СИСТЕМА РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА МЕТОД ПОДВІЙНОГО ЗАПИСУ

 • Тема 5. Документування та інвентаризація як складові методу бухгалтерського обліку

 • Термінологічний словник

 • Список використаної літератури
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи