Розділ «Список використаної літератури»

Аналіз фінансової звітності

18. Інструкція по інвентаризації основних засобів. нематеріальних активів. товарно-матеріальних цінностей. грошових коштів і документів та розрахунків: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1999 р. № 69 // Офіційний вісник України. - 1999р.

19. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник для вузів. - Київ: Центр навчальної літератури. 2009. - 632 с.

20. Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник для вузів. - Київ: Центр навчальної літератури. 2009. - 215 с.

21. Ловінскька Л.Г.,Олійник Я.В., Галат Л.О. Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах та таблицях: Навч. посібник / Київський національний економічний університет. - К: КНЕУ. 2006.

22. Любушин Н. Анализ фінансово-економической деятельности предприятия. -' М.: ЮНИТИ- Дана. 2000.

23. Моссаковсъкий В. Концепція обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. - 2004. - № 11. - С.8-13.

24. Нишенко Л. Порівняльний аналіз і перспективи розвитку міжнародних систем бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. - 2004. - № 8. - С.32-36.

25. Опорний конспект лекцій з дисципліни "Бухгалтерський облік"./ Укл.: О.Г.Варенич.. А.П.Шаповалова. О.В.Сопко. О.В.Лисенко. 2003.

26. Остап 'юк М.Я., Лучко М.Р., Даньків И.Я. Історія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. - К: Знання. 2005. - 276 с.

27. Охрамович О. Напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. - 2005. - № 4. - С. 48-52.

28. Охрамович О. Реформування бухгалтерського обліку країн СНД у нових умовах господарювання // Бухгалтерський облік і аудит. - 2004. - № 9. - С.47-53.

29. Павлюк І. Бухгалтерський облік зменшення та відновлення корисності основних фондів // Бухгалтерський облік і аудит. - 2004. - № 8. - С.21-24.

30. Павлюк І. Бухгалтерський облік переоцінки основних засобів // Бухгалтерський облік і аудит. - 2004. - № 7. - С.3-10.

31. Пантелійчук Л. Формування облікової політики підприємства // Бухгалтерський облік і аудит. - 2004. - № 12. - С.25-28.

32. Пархоменко В. Документальне забезпечення основ бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. - 2005. - № 3. - С. 10-15.

33. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затверджене наказом № 291 Міністерства фінансів України від 30 листопада 1998 року.

34. Податковий кодекс України від 2.12. 2010 року, № 2755- У1.

35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності": Затверджено наказом № 87 Міністерства фінансів від 31 березня 1999 року // Бухгалтерія. - 2001. - № 5.

36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10 "Дебіторська заборгованість": Затверджено наказом № 237 Міністерства фінансів від 8 жовтня 1999 року // Бухгалтерія. - 2001. - № 5.

37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 11 "Зобов'язання": Затверджено наказом № 20 Міністерства фінансів від 31 січня 2000 року // Бухгалтерія. - 2001. - № 5.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Аналіз фінансової звітності» автора Тігова Т.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Список використаної літератури“ на сторінці 2. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІНАНСІВ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 • ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 • Тема 1. Фінанси підприємницького сектору. Результати діяльності підприємства та їх інформаційне забезпечення

 • Фінанси підприємницького сектору

 • 2. Джерела фінансової інформації. Результати господарсько-фінансової діяльності підприємства. Доходи і видатки підприємства: види, склад, порядок використання

 • 3. Основи аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств. Методи та прийоми фінансового аналізу

 • 4. Оцінка фінансового стану підприємств. Показники фінансового стану підприємства та їх розрахунок

 • Тема 2. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ОБ'ЄКТИ ТА ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 • 4. Поняття методу бухгалтерського обліку та його прийоми

 • Тема 3. ПОНЯТТЯ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

 • ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 • Тема 4. СИСТЕМА РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА МЕТОД ПОДВІЙНОГО ЗАПИСУ

 • Тема 5. Документування та інвентаризація як складові методу бухгалтерського обліку

 • Термінологічний словник

 • Список використаної літератури
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи