Розділ 2. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Банківські операції


2.1. Організаційно-правові основи функціонування Національного банку України


Національний банк України виступає першорівневим елементом банківської системи, регулює її діяльність у межах законодавчо наданих йому прав та повноважень, несе відповідальність перед суспільством за функціонування банківської системи в цілому.

Національний банк України є державною власністю України і відтак виступає виразником інтересів та завдань держави в сфері регулювання економіки; його правовий статус, функції, повноваження і принципи організації діяльності визначаються Конституцією України, Законом "Про Національний банк України" та іншими законодавчими актами.

Національний банк України має статутний капітал, що формується за рахунок державних коштів. Розмір статутного капіталу становить 10 млн грн. Головний банк країни є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом державної власності й перебуває в його повному господарському веденні. У той же час Національний банк України виступає як самостійний в економічному плані суб'єкт, що має здійснювати свої витрати за рахунок власних доходів у межах затвердженого кошторису, а в окремих випадках — за рахунок Державного бюджету України. Економічна самостійність банку посилюється також тим, що він не несе відповідальності за зобов'язаннями органів державної влади, які, в свою чергу, теж не відповідають за зобов'язаннями Національного банку України.

Вищим органом управління Національного банку України е Рада Національного банку України. Головним завданням Ради виступає розробка та контроль здійснення Основних засад грошово-кредитної політики, що ґрунтуються на ключових критеріях і макроекономічних показниках загальнодержавної програми економічного розвитку та Основних параметрах економічного та соціального розвитку України на відповідний період, які включають прогнозні показники обсягу валового внутрішнього продукту, рівня інфляції, розміру дефіциту Державного бюджету та джерел його покриття, платіжного та торговельного балансів країни.

Рада Національного банку складається з 14 членів. До її складу може бути призначений громадянин України, який має вищу економічну освіту або науковий ступінь у галузі економіки і досвід постійної роботи в органах законодавчої влади або на керівних посадах центральної виконавчої влади, або в банківській установі чи наукової роботи за фінансово-економічною тематикою.

Одна половина Ради призначається Президентом України, друга — Верховною Радою України. Такий порядок дозволяє враховувати та балансувати інтереси як законодавчої, так і виконавчої гілки влади в цій сфері. Строк повноважень членів Ради Національного банку — 7 років.

Основним керівним органом Національного банку України є Правління.

Правління Національного банку згідно з Основними засадами грошово-кредитної політики через відповідні монетарні та інші засоби банківського регулювання забезпечує реалізацію грошово-кредитної політики, організує виконання інших функцій відповідно до законодавства та здійснює управління діяльністю Національного банку.

Очолює Правління Голова Національного банку. Кількісний та персональний склад Правління затверджується Радою Національного банку України за поданням Голови банку. До складу Правління за посадою входять перший заступник та два заступники Голови Національного банку України, яких він призначає та звільняє за погодженням з Радою Національного банку. Сам Голова Національного банку України призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України строком на 5 років. До головних обов'язків та повноважень Голови Національного банку належать:

— керування діяльністю Національного банку України;

— дії від імені Національного банку України та представлення його інтересів без доручення у відносинах з відповідними органами, організаціями та установами;

— головування на засіданнях Правління банку;

— підписання протоколів, постанов Правління Національного банку України, наказів та розпоряджень, угод, що укладаються Національним банком;

— розподілення обов'язків між своїми заступниками;

— видання розпорядчих актів, обов'язкових для виконання всіма працівниками Національного банку;

— прийняття рішень з інших питань, що стосуються діяльності Національного банку, крім віднесених до виключної компетенції Ради Національного банку України та Правління Національного банку України.

Голова Національного банку несе одноосібну відповідальність за діяльність банку перед Верховною Радою України та Президентом України.

Організаційна структура Національного банку України побудована за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням і включає:

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Банківські операції» автора Васторенко О.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 2. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи