Розділ «2. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В КАРТОГРАФІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ГЕОГРАФІЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ»

Картографічні технології в туризмі


2.1. Загальні положення картографічної візуалізації туристичної інформації


Порівняно з можливостями традиційної туристської картографії, туристичні ГІС надають принципово нові можливості відображення (подання) просторової туристичної інформації при збереженні і збагаченні старих картографічних прийомів. Звичайні паперові туристичні атласи, карти, схеми і плани обмежені двома вимірами, у межах яких проблематично вкладається різноманіття три- і чотиримірних просторово- часових об'єктів і явищ.

Обмеження поліграфічних можливостей або вмінь у картографа відображуються на зовнішньому вигляді карт: однакова товщина і колір ліній, бідна колірна гамма, нерівномірність забарвлення або штрихування тощо. Машинно- генеровані туристичні карти створюються за допомогою спеціально розроблених пристроїв, включаючи широкоформатні монітори, принтери, плоттери, пристрої відеоанімації. Сполучаються растрові і векторні зображення, накладаються в різних комбінаціях тематичні туристичні шари, визначаються різні шкали градацій кольору, текстури і тону заливки контурів, підключаються бібліотеки динамічно масштабованих умовних знаків і шрифтів, будуються тривимірні моделі, можливий показ часових або просторових серій карт (анімація).

Розроблюються і все ширше впроваджуються в повсякденну практику системи автоматизованого картографування (Mapinfo, AtlasGIS та інші), надаючи можливість усе більшій кількості користувачів-туристів самостійно складати і випускати картографічну продукцію. Однак процес виведення і представлення інформації, що міститься в базах даних туристичної ГІС, включає в себе не тільки простий підбор тематичних шарів, умовних знаків і масштабів, а й процес перетворення інформації, закодованої в туристичній ГІС, у форму, зрозумілу користувачу.

Неможливість безпосереднього сприйняття людиною цифрових моделей, що представляють просторові туристичні об'єкти та їх атрибути в туристичній ГІС, обумовлює потребу візуалізації даних. Подання інформації в зрозумілій і зручній для користувача формі е однією з основних функцій туристичної ГІС.

Картографічна візуалізація (англ. – visualization, visualisation, viewing, display, displaying; синоніми; графічне відтворення, відображення) в туристичній ГІС, комп'ютерній графіці і картографії – проектування та генерація зображень, серед іншого гео- і картографічних зображень та іншої графіки на пристроях відображення (переважно на екрані дисплея) на основі вихідних цифрових даних, правил і алгоритмів їхнього перетворення (рис. 4).

Приклад 3-D-візуалізації місцевості агрозеленого туризму в ГІС

Рис. 4. Приклад 3-D-візуалізації місцевості агрозеленого туризму в ГІС

Вихідна інформація в туристичній ГІС може мати різний вигляд: бути зображенням на моніторі; виводитись на магнітно- оптичні носії; публікуватись у мережі Internet; передаватися в інші інформаційні системи як відеофільм (анімація); роздруковуватись на принтері, плоттері тощо. Для здійснення можливості процесу візуалізації необхідні: база даних, котра містить інформацію; апаратні засоби для відображення інформації (монітор, принтер, плоттер тощо); візуальна система людини; обробка сприйнятого образу в мозку людини (рис. 5).

Способи картографічної візуалізації туристичних об'єктів на карті

Рис. 5. Способи картографічної візуалізації туристичних об'єктів на карті

Основою візуального подання даних за допомогою туристичного картографування служить цифрове графічне середовище, основу якого становлять векторні і растрові картографічні моделі. Зображення зазвичай володіє більшою інформативністю (на 2-3 порядки (100-1000 разів) більше, ніж текст), меншим ступенем абстрактності, тобто є гнучкішим каналом, на відміну від тексту або цифри. Саме тому процедури відображення геоінформаційних даних передбачає найкраще представлення інформації для візуального спостереження й аналізу. За допомогою картографічного режиму представлення даних простіше аналізувати будь-яку інформацію, крім того, з'являється можливість змінювати масштаб, проекцію, колір та інші характеристики зображення.

Візуальне моделювання виникло як синтез візуалізації інших напрямків картографування в туризмі. Питаннями туристичної візуалізації геоінформації в туристичній картографії займалися професори Цвєтков В.Я., Матвєєв С.І., Левін Б.А., Ніясгулов УД Масленников А.С., Берлянт О.М., Тікунов В.С., Капралов Є.Г., Лютий А.А., Кошкарьов А.В., Журкін І.Г., Коугія В.А., Кулагін В.П. У галузі візуалізації туристичних даних у дистанційному зондуванні варті уваги праці професорів Савіних В.П., Бондур В.Г., Кондратова К.А., Журкіна І.Г.

Зазвичай, туристичні ГІС у своєму арсеналі мають широкий набір засобів для генерації традиційних вихідних даних: табличних, текстових та картографічних матеріалів. На екран монітора можна вивести декілька вікон з різними тематичними туристичними картами для їхнього спільного візуального аналізу; електронні туристичні карти легко масштабуються з можливістю автоматизованої генералізації; спеціальні засоби редагування дозволяють швидко змінювати підписи, умовні позначення і загальне компонування картографічного зображення. За наявності картографічної бази даних турист отримує змогу виконувати швидкі інтерактивні запити про властивості того чи іншого туристичного об'єкта, складати запити з використанням картографічних і логічних функцій, робити вибірки, будувати тематичні туристичні карти й картодіаграми системи OpenStreetMap. Користувач може ставити перед геоінформаційною системою запити типу: „Які населені пункти з якою кількістю туристичних об'єктів знаходяться на відстані 100 км від мого міста?”, „Які об'єкти агро-зеленого туризму є в приміській зоні?” і багато інших – і, та отримувати при цьому відповіді в картографічній і табличній формах.

Унаслідок простоти картографічної побудови й аналізу туристичних карт за наявності готових картографічних баз даних картографічний аналіз і подання даних постійно розширює сферу свого застосування. Для обслуговування широкого кола туристів геоінформацією створений клас програмних продуктів туристичних ГІС, призначених для надання геоінформації туристу з мінімальним набором функцій уведення і редагування даних, – в'ювери. Також існує велика кількість геоінформаційних програмних продуктів, призначених для обробки і надання інформації в стандартах конкретної прикладної галузі туристичного обслуговування (історико-архітектурні плани, архітектурні і кадастрові плани, топографічне і туристичне картографування) з відповідними шаблонами і наборами умовних знаків. У таких програмних продуктах велике значення надається також можливостям отримання твердих копій картографічних зображень з урахуванням нормативних вимог до їхньої точності і зовнішнього вигляду. Оскільки туристичні ГІС орієнтовані переважно на обробку просторово-розподілених даних, вони подають опрацьовану інформацію у вигляді різноманітних туристичних карт, картодіаграм, тривимірних і анімізованих зображень.

Для багатьох типів просторових операцій кінцевим результатом є представлення даних у вигляді туристичної карти або графіки. Побудова картографічного зображення є досить складним науково-методичним і технологічним процесом.

Туристична навігаційна карта – це дуже ефективний та інформативний спосіб збереження, подання просторової туристичної інформації. Карти цифрового формату в GPS- навігаторах надають користувачу значно більші можливості для створення й обробки картографічної інформації, які у багатьох випадках не передбачені або не затребувані традиційними методами картографії. Туристичні ГІС не зберігають туристичні карти і зображення, а зберігають туристичні бази даних. Поняття бази даних і СУБД є центральним для туристичних ГІС і головною відмінністю туристичних ГІС від конструкторської або картографічної системи. На відміну від звичайних геоінформаційних систем у геодезії, туристичні ГІС мають потужні засоби для картографічної візуалізації, за допомогою яких можна набагато ефектніше передати комплексну туристичну інформацію порівняно з традиційними видами.

За допомогою туристичних ГІС візуалізація самих навігаційних карт може бути легко доповнена звітними документами, тривимірними зображеннями, графіками, таблицями, діаграмами, фотографіями та іншими засобами, наприклад мультимедійними. Крім того, на відміну від паперових туристичних карт, зазвичай зображуваних у двомірному просторі, електронні туристичні карти (electronic touristics map) можуть бути представлені в три- і чотиримірних просторах, відтворюючи просторово-часові властивості об'єктів і явищ.


2.2. Класифікація візуального моделювання екскурсійного туру в туристичній ГІС


Треба зазначити важливість візуального моделювання для туристичних ГІС. Концепція моделювання в туристичних ГІС базуються на інтеграції, котра передбачає, з одного боку, перехід від автоматизації окремих часткових завдань до комплексного виконання завдань, з другого – інтеграцію завдань, які належать до різних етапів життєвого циклу об'єкта моделювання (туристичної карти), включаючи проектування і технологію її виробництва.

У підсистемі обробки даних можна виділити не тільки блок картографічного представлення даних, а й блок візуального моделювання, котрий включає в себе: 3D моделювання, евристичне моделювання, анімацію, візуальне моделювання процесів, візуальну оптимізацію. Крім того, картографічне представлення також є частиною візуального моделювання. Візуальне моделювання в туристичних ГІС можна класифікувати за різними параметрами, зокрема:

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Картографічні технології в туризмі» автора Шевченко Р. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „2. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В КАРТОГРАФІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ГЕОГРАФІЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи