Розділ «Стаття 11-4. Компетенція наглядової ради державного унітарного підприємства»

ЗУ "Про управління об'єктами державної власності"

Р о з д і л VI ІНШІ ПИТАННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

1. До виключної компетенції наглядової ради державного унітарного підприємства (у разі її утворення) належить:

1) погодження проекту стратегії, річного фінансового плану державного унітарного підприємства та звіту про його виконання, а також проектів інших рішень, пов’язаних з господарською діяльністю підприємства;

2) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю державного унітарного підприємства;

3) прийняття рішення про розміщення державним унітарним підприємством цінних паперів, крім акцій;

4) прийняття рішення про викуп розміщених державним унітарним підприємством цінних паперів, крім акцій;

5) затвердження ринкової вартості майна у разі прийняття рішення про вчинення значного господарського зобов’язання в межах своїх повноважень та у разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери, випущені підприємством;

6) прийняття рішення про тимчасове відсторонення керівника від здійснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження керівника;

7) призначення на посаду та припинення повноважень керівника, затвердження умов контракту з ним, встановлення розміру винагороди керівника, укладення і розірвання з ним контракту, здійснення контролю за дотриманням умов контракту;

8) обрання незалежного аудитора державного унітарного підприємства та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

9) прийняття рішення про надання згоди на вчинення господарського зобов’язання, щодо якого є заінтересованість, і значного господарського зобов’язання, предметом якого є майно, роботи або послуги, ринкова вартість яких становить більше 10 відсотків вартості активів державного унітарного підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності, крім господарських зобов’язань, рішення про вчинення яких приймається відповідним суб’єктом управління об’єктами державної власності. Статутом державного унітарного підприємства може бути встановлено нижче граничне значення вартості майна, робіт або послуг чи суми коштів, що є предметом господарського зобов’язання щодо вчинення якого є заінтересованість, та додаткові критерії для віднесення господарського зобов’язання до такого, щодо якого є заінтересованість, чи до значного господарського зобов’язання;

10) прийняття рішення про обрання оцінювача майна державного унітарного підприємства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

11) визначення форм контролю за фінансово-господарською діяльністю державного унітарного підприємства;

12) забезпечення запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів керівника та членів наглядової ради, у тому числі за використанням майна державного унітарного підприємства в особистих інтересах та укладенням угод з пов’язаними особами, а також інформування суб’єкта управління державного унітарного підприємства про виявлені порушення;

13) визначення форм контролю за ефективністю управління державним унітарним підприємством та ефективністю управління ризиками діяльності підприємства;

14) здійснення контролю за ефективністю управління державним унітарним підприємством та ініціювання за потреби перед суб’єктом управління об’єктами державної власності вжиття відповідних заходів;

15) створення підрозділу внутрішнього аудиту, затвердження порядку проведення внутрішнього аудиту та надання звітів за його результатами;

16) призначення та припинення повноважень керівника підрозділу внутрішнього аудиту державного унітарного підприємства;

17) складення щорічного звіту наглядової ради за результатами її діяльності, оцінка роботи членів наглядової ради та якості корпоративного управління;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про управління об'єктами державної власності"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 11-4. Компетенція наглядової ради державного унітарного підприємства“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Стаття 1. Поняття управління об'єктами державної власності

 • Стаття 2. Законодавство про управління об'єктами державної власності

 • Стаття 3. Об'єкти управління державної власності

 • Стаття 4. Суб'єкти управління об'єктами державної власності

 • Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері управління об'єктами державної власності

 • Статтю 5-1 виключено на підставі Закону № 1405-VIII від 02.06.2016

 • Стаття 5-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об'єктами державної власності

 • Стаття 6. Повноваження уповноважених органів управління

 • Стаття 7. Повноваження Фонду державного майна України

 • Стаття 8. Повноваження Національної академії наук України, галузевих академій наук

 • Стаття 9. Повноваження господарських структур

 • Статтю 10 виключено на підставі Закону № 4498-VI від 13.03.2012

 • Стаття 11. Особливості управління та обмеження щодо розпорядження об'єктами державної власності

 • Стаття 11-1. Особливості відрахування державними підприємствами частини прибутку (доходу)

 • Стаття 11-2. Особливості управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

 • Стаття 11-3. Незалежні члени наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

 • Стаття 11-4. Компетенція наглядової ради державного унітарного підприємства
 • Стаття 12. Єдиний реєстр об'єктів державної власності

 • Стаття 13. Визначення вартості об'єктів державної власності та порядку їх охорони

 • Стаття 14. Винагорода та страхування відповідальності керівників і членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

 • Стаття 15. Винагорода за виконання функцій з управління об'єктами державної власності

 • Стаття 16. Контроль за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності, використанням державного майна

 • Стаття 17. Відповідальність за порушення законодавства з питань управління об'єктами державної власності

 • Прикінцеві положення