Розділ «3. Закономірності, принципи і правила навчання»

Основи дидактики

Системотвірними дидактичними категоріями, які відображають цілісність педагогічного процесу, є закономірності і принципи навчання. Вони тісно пов'язані з основними компонентами навчального процесу: цілями і завданнями навчання, змістом і формами його реалізації, методами і засобами, стимулюванням і результативністю навчання. Дидактичні закономірності як системо-твірні дидактичні категорії відображають суттєві та необхідні зв'язки між процесом навчання і соціальними процесами, а також зв'язки внутрішнього характеру (між метою і змістом, формами і методами). Принципи навчання визначають зміст, організаційні форми і методи навчального процесу відповідно до загальних цілей і закономірностей, регулюють основні компоненти процесу навчання. Загальна кількість принципів у дидактичній теорії чітко не визначена, оскільки наука постійно проникає у більш складні зв'язки і відношення між суб'єктами і компонентами процесу навчання. Правила навчання як окремі вимоги до викладання розкривають і конкретизують різні сторони принципів навчання, формулюються здебільшого в категоричній формі і вимагають від учителя безпосередніх дій. Знання типових ситуацій і методичних прийомів допомагає правильно оцінити конкретні умови навчання, прийняти адекватне ситуації рішення.


3.1. Зовнішні та внутрішні закономірності навчання3.2. Принципи навчання


Результативність навчання насамперед залежить від творчої реалізації вчителем вимог, сформованих у дидактичних принципах. їх розроблення залежить не тільки від педагогічних, а й соціальних, філософських, логічних, психологічних закономірностей. Принципи навчання як регулятивні норми практики, незважаючи на їхню всезагальність, зумовлені також цілями освіти і виховання, рівнем розвитку науки і практики навчання, їх реалізація здійснюється на всіх ступенях і рівнях навчання, в будь-якій педагогічній ситуації.

Принципи (лат. principium- основа, першооснова) навчання - система вихідних, основних вимог до навчання, виконання яких забезпечує ефективне здійснення завдань учіння і розвитку особистості.

Вони визначають зміст, організаційні форми і методи навчального процесу відповідно до загальних цілей і закономірностей, тобто регулюють основні компоненти процесу навчання. Основне в принципах навчання - це вимоги до організації пізнавальної діяльності учнів.

Основою принципів навчання є не лише власне педагогічні закономірності, а й соціальні, філософські, психологічні, гносеологічні, тому при їх обґрунтуванні необхідно брати до уваги логічні основи теорії пізнання і процесу засвоєння знань, закономірності функціонування психіки людини, рівень розвитку педагогічної науки і практики.

Загальна кількість принципів у дидактичній теорії чітко не визначена. Розвиток науки пов'язаний з постійним вивченням складних зв'язків і відношень між активними компонентами процесу навчання, тому є різні підходи до класифікації і послідовності принципів навчання.

Усі принципи навчання тісно взаємопов'язані, взаємопроникають і взаємоконтролюють один одного, і чим більше їх реалізовано під час уроку, тим вища його результативність та ефективність. Як зазначає В. Бондар, одні принципи чітко проявляють свою дію, інші е загальним дидактичним фоном, а деякі в конкретній навчальній ситуації реалізувати неможливо.

Знання та дотримання методологічних, методичних і психолого-педагогічних вимог системи сучасних принципів навчання сприяє ефективності цього процесу, виявленню його особливостей на рівні конкретних правил, рекомендацій щодо досягнення цілей навчання. Окрім визначення основних компонентів процесу навчання, принципи регулюють відносини між учасниками дидактичного процесу, забезпечують взаємозалежність і взаємозумовленість між компонентами процесу навчання взагалі і між його суб'єктами та об'єктами; визначають зміст діяльності вчителя і навчально-пізнавальної діяльності учнів; відображають внутрішню сутність і структуру діяльності суб'єктів навчання; сприяють розв'язанню суперечностей процесу навчання і самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів; зумовлюють характер і особливості навчально-пізнавальної діяльності учнів, її самоорганізацію і самоконтроль.

Запропонована послідовність дидактичних принципів відповідає логіці діяльності вчителя: від постановки цілей і завдань навчання до здійснення контролю його результатів.


Принцип цілеспрямованості навчанняПринцип науковості


Цей принцип передбачає розкриття причиново-наслідкових зв'язків явищ, процесів, подій, включення в засоби навчання науково перевірених знань, які відповідають сучасному рівню розвитку науки. Він реалізується в змісті навчального матеріалу, зафіксованому в навчальних програмах і підручниках.

Із принципу науковості випливають такі вимоги:

- ознайомлювати з історією винаходів;

- об'єктивно висвітлювати наукові факти, поняття, теорії;

- ознайомлювати з новими досягненнями;

- показувати перспективи розвитку науки;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Основи дидактики» автора Чайка В.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „3. Закономірності, принципи і правила навчання“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • 1. Загальні засади дидактики

 • 1.3. Основні категорії дидактики

 • 1.4. Особливості структури теорії навчання

 • 1.5. Основні дидактичні концепції

 • 2. Процес навчання, його структура і види

 • 2.3. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів

 • 2.4. Основні види навчання

 • 3. Закономірності, принципи і правила навчання
 • 3.3. Правила навчання

 • 4.Зміст освіти в національній школі

 • 5. Методи засоби навчання

 • Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів

 • Методи контролю і самоконтролю в навчанні

 • Класифікації за системним підходом

 • 5.3. Проблема вибору методів навчання

 • 5.4. Засоби навчання

 • 6. Форми організації навчання

 • Підготовка вчителя до уроку і аналіз його результатів

 • 6.3. Інші форми організації навчання

 • 7. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів

 • 8. Технології навчання

 • Термінологічний словник

 • Література

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи