Розділ «10.7. Зберігання активів та облік прав власності на цінні папери інститутів спільного інвестування»

Корпоративне управління

Активи ІСІ у формі цінних паперів мають обліковуватись на рахунку у цінних паперах у зберігача. Надання послуг щодо зберігання цінних паперів ІСІ та обліку прав власності на них, а також обслуговування операцій ІСІ здійснюються зберігачем.

Зберігачем активів ІСІ є банк, що має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів. Зберігачем активів венчурного фонду може бути юридична особа, що має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

Зберігачем не можуть бути компанія з управління активами та незалежний оцінювач майна ІСІ, а також їх пов'язані особи. Кожен ІСІ повинен мати тільки одного зберігача.

Зберігач провадить діяльність відповідно до законодавства, на підставі статуту та договору про обслуговування ІСІ, укладеного з корпоративним інвестиційним фондом або з компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду.

Важливою вимогою є те, що посадові особи ІСІ та компанії з управління активами (крім компаній з управління активами венчурного фонду) не можуть бути посадовими особами зберігача, з яким укладено договір про обслуговування ІСІ.

Також зберігачу забороняється використовувати активи ІСІ для здійснення власних операцій.

Зберігач зобов'язаний здійснювати обслуговування ІСІ з дотриманням регламенту та проспекту емісії цінних паперів ІСІ. З цією метою зберігач у порядку, встановленому договором з корпоративним інвестиційним фондом або з компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду, здійснює контроль за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству. Зберігач повинен виконувати розпорядження компанії з управління активами, якщо вони не суперечать законодавству або регламенту ІСІ.

Крім того, на зберігача покладається здійснення контролю за діяльністю компанії з управління активами стосовно порядку розрахунку вартості чистих активів ІСІ, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, напрямів використання прибутків, отриманих на активи ІСІ. Для цього зберігач зобов'язаний один раз на квартал перевіряти правильність розрахунків вартості чистих активів ІСІ, виконаних компанією з управління активами.

Про результати перевірки зберігач повідомляє наглядову раду корпоративного інвестиційного фонду або компанію з управління активами пайового інвестиційного фонду у порядку. Про будь-які дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ, порушують регламент ІСІ або суперечать законодавству зберігач зобов'язаний проінформувати ДКЦП та ФР.

Зберігач не несе відповідальності за зобов'язаннями ІСІ, а той, в свою чергу, не несе відповідальності за зобов'язаннями зберігача. Відповідальність зберігача щодо ІСІ, який він обслуговує, визначається умовами договору про обслуговування ІСІ та Законом України Про інститути спільного інвестування. Зберігач несе майнову відповідальність за збитки, що були завдані ІСІ або компанії з управління активами діями (бездіяльністю) зберігача згідно з законом.

Наступний розділ:

10.8. Порядок та обсяг розкриття інформації інститутів спільного інвестування


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Корпоративне управління» автора Мандюк Н.Л. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „10.7. Зберігання активів та облік прав власності на цінні папери інститутів спільного інвестування“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 • 1.6. Принципи корпоративного управління в Україні

 • РОЗДІЛ 2. ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА ЯК ОБ'ЄКТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 • 2.6. Товариства з додатковою відповідальністю

 • РОЗДІЛ 3. АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА В УКРАЇНІ

 • РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМ КАПІТАЛОМ ТА ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ

 • РОЗДІЛ 5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ТА ПОРЯДОК ЇХ РОБОТИ

 • 5.2. Наглядова рада акціонерного товариства

 • 5.3. Виконавчий орган акціонерного товариства

 • 5.4. Ревізійна комісія акціонерного товариства

 • РОЗДІЛ 6. ВНУТРІШНЬО-КОРПОРАТИВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

 • РОЗДІЛ 7. ЕЛЕМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ

 • 7.2. Управління працею в корпорації

 • 7.3. Стимулювання персоналу корпорації

 • 7.4. Виплата дивідендів в акціонерному товаристві

 • 7.5. Договірна робота в корпорації

 • РОЗДІЛ 8. ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ЇХ РОЛЬ В КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ

 • 8.4. Інші цінні папери, що найчастіше використовуються в корпоративному секторі України

 • 8.5. Емісія цінних паперів

 • РОЗДІЛ 9. ФОНДОВИЙ РИНОК

 • РОЗДІЛ 10. ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

 • 10.4. Пайовий інвестиційний фонд

 • 10.5. Особливості венчурних інвестиційних фондів

 • 10.6. Управління активами інститутів спільного інвестування

 • 10.7. Зберігання активів та облік прав власності на цінні папери інститутів спільного інвестування
 • 10.8. Порядок та обсяг розкриття інформації інститутів спільного інвестування

 • РОЗДІЛ 11. НАЦІОНАЛЬНА ДЕПОЗИТАРНА СИСТЕМА

 • РОЗДІЛ 12. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ

 • РОЗДІЛ 13. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ В КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи