РОЗДІЛ 8. ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ЇХ РОЛЬ В КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ

Корпоративне управління


8.1. Цінні папери та їх класифікація


Засновники і учасники акціонерних товариств при купівлі цінних паперів отримують певні корпоративні права у цьому товаристві. Проте вони мають право власності лише на цінні папери, ту їх кількість, яку вони придбали. 3 ними вони мають право здійснювати операції відповідно до чинного законодавства тих країн, де зареєстровані акціонерні товариства. В Україні власність на цінні папери належить до поняття приватної власності, і акціонери повинні здійснювати з ними операції як з приватною власністю. Вони можуть здійснювати їх відчуження і втрату тих прав і відповідно обов'язків, які несе в собі володіння корпоративними правами.

Необхідно зауважити, що не всі цінні папери є корпоративними. Більшість із них в Україні представляє відносини позики, а не часток чи паїв у статутних фондах. Тому до корпоративних цінних паперів слід віднести насамперед акції, облігації підприємств, інвестиційні сертифікати та похідні цінні папери акціонерних товариств - ф'ючерси та опціони.

Цінні папери - документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам.

Цінні папери за формою існування поділяються на документарні та без-документарні. Емісійні цінні папери одного випуску можуть існувати лише в одній формі

Цінні папери за формою випуску можуть бути:

- на пред'явника - права, посвідчені цінним папером, належать його пред'явнику;

- іменні - права, посвідчені цінним папером, належать зазначеній у ньому особі;

- ордерні - права, посвідчені цінним папером, належать особі, зазначеній у цьому цінному папері, яка може сама здійснити ці права або призначити своїм розпорядженням (наказом) іншу уповноважену особу.

До особи, яка набула право власності на цінний папір, переходять усі посвідчені ним права.

Для передачі іншій особі прав, посвідчених цінним папером на пред'явника, достатньо вручити цінний папір цій особі.

Права, посвідчені іменним цінним папером, передаються у порядку, встановленому законами України.

Права, посвідчені ордерним цінним папером, передаються шляхом вчинення на цьому папері індосаменту. Індосант відповідає за наявність та здійснення цього права.

Особа, що розмістила (видала) цінний папір, та особи, що індосували його, відповідають перед його законним власником солідарно.

Відмова від виконання зобов'язання, посвідченого цінним папером, з посиланням на відсутність підстави зобов'язання або на його недійсність не допускається.

Індосамент - передавальний напис на ордерному цінному папері, що посвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи.

Індосант - фізична або юридична особа, яка є власником ордерного цінного паперу і вчиняє індосамент.

В Україні у цивільному обороті можуть бути наступні групи цінних паперів:

1. Пайові цінні папери - цінні папери, які посвідчують участь їх власника у статутному капіталі (крім інвестиційних сертифікатів та сертифікатів ФОН), надають власнику право на участь в управлінні емітентом (крім сертифікатів ФОН) і отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна у разі ліквідації емітента (крім сертифікатів ФОН). До пайових цінних паперів відносяться:

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Корпоративне управління» автора Мандюк Н.Л. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „РОЗДІЛ 8. ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ЇХ РОЛЬ В КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 • 1.6. Принципи корпоративного управління в Україні

 • РОЗДІЛ 2. ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА ЯК ОБ'ЄКТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 • 2.6. Товариства з додатковою відповідальністю

 • РОЗДІЛ 3. АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА В УКРАЇНІ

 • РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМ КАПІТАЛОМ ТА ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ

 • РОЗДІЛ 5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ТА ПОРЯДОК ЇХ РОБОТИ

 • 5.2. Наглядова рада акціонерного товариства

 • 5.3. Виконавчий орган акціонерного товариства

 • 5.4. Ревізійна комісія акціонерного товариства

 • РОЗДІЛ 6. ВНУТРІШНЬО-КОРПОРАТИВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

 • РОЗДІЛ 7. ЕЛЕМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ

 • 7.2. Управління працею в корпорації

 • 7.3. Стимулювання персоналу корпорації

 • 7.4. Виплата дивідендів в акціонерному товаристві

 • 7.5. Договірна робота в корпорації

 • РОЗДІЛ 8. ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ЇХ РОЛЬ В КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ
 • 8.4. Інші цінні папери, що найчастіше використовуються в корпоративному секторі України

 • 8.5. Емісія цінних паперів

 • РОЗДІЛ 9. ФОНДОВИЙ РИНОК

 • РОЗДІЛ 10. ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

 • 10.4. Пайовий інвестиційний фонд

 • 10.5. Особливості венчурних інвестиційних фондів

 • 10.6. Управління активами інститутів спільного інвестування

 • 10.7. Зберігання активів та облік прав власності на цінні папери інститутів спільного інвестування

 • 10.8. Порядок та обсяг розкриття інформації інститутів спільного інвестування

 • РОЗДІЛ 11. НАЦІОНАЛЬНА ДЕПОЗИТАРНА СИСТЕМА

 • РОЗДІЛ 12. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ

 • РОЗДІЛ 13. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ В КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи