Розділ «Список рекомендованих джерел»

Гроші та кредит

1 Гальчинський А. Теорія грошей: Навч. посіб. — К.: Основи, 1998. — 415 с.

2 Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. А. Олійник, Р. Ткачук. — К.: Вид-во Соломії Павличко »Основи», 2001. — 856 с.

3 З .Гроші та кредит / За ред. Б. С. Івасів. — К.: КНЕУ, 1999. — 404 с.

4 Долан 3. Д., Кемпбел К. Д., Кемпбел Р. Д. Деньги, банковское де- ло и денежно-кредитная политика. — СПб.: Оркестр, 1994. — 408 с.

5 Економічна енциклопедія: У 3 т. / Відп. ред. С. В. Мочерний та ін. — К.: Академія, 2002. — Т. 3. — 952 с.

6 Лагутін В. Д. Гроші та грошовий обіг. — К., 1999. — 86 с.

7 Луцишин 3. О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації. — К.: Друк, 2002. — 320 с.

8 Маркс К. Капітал: В 3 т.; К. Маркс и Ф. Знгельс. Соч. т. 23, Гл. 3. — М.: Политиздат, 1960. — 906 с.

9 Мирун М. І., Савлук М. І., Пуховкіна М. Ф. та ін. Гроші та кредит: Навч. метод, посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 1999. — 76 с.

10 Михайлов Д. М. Мировой финансовьій рьшок: тенденции и инст- руменш. — М.: Зкзамен, 2000. — 768 с.

11 Мороз Ю. Н. Вексельною дело. — К.: Наукова думка. — 1996. — 472 с.

12 Петруня Ю. Є. Непрофесійні суб’єкти ринку акцій України. — К.: Знання, 1999. — 264 с.

13 Руденко Л. В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства: Підручник. — К.: Лібра, 2002. — 302 с

14 Сазонець І. Л., Джусов О. А., Сазонець О. М. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навч. посіб. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. — 178 с.

15 Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй / Пер. з англ. О. Васильєва, М. Межевікіна, А. Ма- лівський. — К.: ЗАТ »ВІПОЛ», 2000. — К. 1, Розд. 4. — 594 с.

16 Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський та ін. — К.: Либідь, 2002.-470 с.

17 Шлях України до економічної безпеки. Матеріали наук.-практ. конф. — Харків: Національний університет внутрішніх справ, 2004. — 156 с.

18 Шнирков О. І., Кузнєцов О. В., Кульпінський С. В. Європейський валютний союз: Навч. посіб. — К., 2001. — 198 с.

19 Юрчишин В. Монетарні та валютні ризики країн з перехідною економікою: Навч. посіб. — К., 2000. — 215 с.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Гроші та кредит» автора Щетинін А.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Список рекомендованих джерел“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи