Розділ «Передмова»

Вікова та педагогічна психологія

Вікова та педагогічна психологія є однією з базових дисциплін психолого-педагогічної підготовки студентів, які навчаються за напрямом "Технологічна освіта" спеціальності "вчитель технологій" та відповідних спеціалізацій.

Мета цього курсу - сформувати знання студентів про закономірності психічного розвитку людини на різних вікових етапах її життя, про психологічні закономірності навчання та виховання дітей різного віку, про психологічні особливості професійної діяльності вчителя технологій. На основі цих знань навчити студентів здійснювати науковий і методичний підхід до процесу навчання та виховання учнів, розвинути вміння розуміти внутрішній світ дитини, вміти визначати потенційні можливості її розвитку, правильно прогнозувати її поведінку і дії в процесі праці. Також метою є формування і розвиток професійної психологічної культури особистості й праці майбутніх вчителів технологій, як фахівців своєї справи, а також як майбутніх батьків.

Завдання навчального курсу є наступні:

- аналіз студентами основних теорій психічного розвитку людини, які розроблені вітчизняними та зарубіжними науковцями;

- вивчення ними основних особливостей анатомо-фізіологічного, психічного та особистісного розвитку людини на різних вікових етапах її життя;

- з'ясування майбутніми вчителями психологічних особливостей навчання та виховання дітей з моменту народження до кінця юнацького віку;

- оволодіння простими, але точними методами дослідження рівня розвиненості психічних пізнавальних процесів, станів та властивостей дітей різного віку, які є важливими для професійної праці вчителя технологій, а також вміннями написання психолого-педагогічної характеристики особистості учня;

- дослідження студентами особистих психічних процесів, станів та властивостей з метою з'ясування розвиненості психологічної культури, професійних якостей, самовивчення, розробки напрямків самовдосконалення і саморозвитку;

- опанування оптимальними формами, методами психолого-педагогічної роботи з учнями щодо їх розвитку в умовах праці, виховання цінності праці, а також методами саморозвитку. Навчальний курс "Вікова та педагогічна психологія" розрахований на 54 години, з них 16 годин лекцій, 16 годин практичних робіт та 22 години відведено на самостійну роботу студентів.

Дисципліна розподілена на два модулі: п'ять тем у першому і три теми у другому модулі.

Підсумковим контролем є екзамен.

Тематичний план навчального курсу наведений у таблиці 1.

Таблиця 1

Тематичний план навчального курсу "Вікова та педагогічна психологія"

ТемаКількість годин
ЛекціїПрактичніСамостійні
Модуль І Психічний розвиток людини на різних вікових етапах життя
1Вступ до вікової та педагогічної психології222
2Психологія дошкільного дитинства224
3Психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку222
4Психологія підліткового віку224
5Психологія юнацького віку і дорослих людей224
Модуль ІІ Психологія навчання і виховання та діяльності вчителя
6Психологія учбової діяльності учнів і навчання222
7Психологія виховання особистості222
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 8Психологічна культура вчителя технологій222
Разом161622

Вивчення курсу передбачає виконання таких видів робіт:

1. Оформлення конспекту лекцій з кожної теми і виконання завдань для самостійного опрацювання. Конспект лекцій оформлюється студентом на лекційних заняттях, або самостійно. Результати виконання завдань для самостійної роботи фіксуються окремо. Потрібно чітко дотримуватись рекомендацій щодо виконання цих завдань, які наведені на початку кожної теми.

Слід пам'ятати, що питання для самостійного опрацювання також перевіряються при захисті практичних робіт та входять до екзаменаційних питань.

2. Виконання та захист практичних робіт. Підготовка до виконання практичних завдань відбувається до моменту заняття самостійно, або на консультаціях. Виконання робіт проводиться безпосередньо на заняттях, після чого одразу оформлюються висновки і відбувається захист результатів вивчення теми. Захист може проводитись у формі фронтального опитування, індивідуально, або за допомогою вирішення тестових завдань, приклад яких наведений у додатку В. Оцінюється якість виконання практичних завдань і теоретичні знання з теми.

3. Виконання та захист індивідуального завдання. Зміст завдання, умови його виконання та захисту знаходяться у додатку А. Основна мета виконання цього завдання - це підготовка до простого, швидкого і якісного дослідження психічних процесів, станів, властивостей, особистісного розвитку учнів підліткового та юнацького віку під час проходження педагогічної практики. Тому після його виконання слід зберегти матеріали. Індивідуальне завдання зараховується за умови його самостійного виконання згідно із зазначеними вимогами.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Вікова та педагогічна психологія» автора Видра О.Г. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Передмова“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи