Розділ VIII. Правове регулювання відносин у соціальній сфері сільськогосподарського виробництва

Аграрне право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти

Правове регулювання відносин у соціальній сфері сільськогосподарського виробництва


§ 1. Поняття, значення, проблеми та правове регулювання відносин у сфері соціального розвитку села


Необхідність сучасних аграрних перетворень в Україні, соціального відродження села обумовлена переходом до ринкових відносин. Аграрні перетворення неодноразово проводилися в країні і раніше, але, по суті, вони не давали позитивних результатів. В окремі періоди відбувався певний підйом сільськогосподарського виробництва, але в цілому економіка аграрного сектора занепадала.

За час, що минув від 1991 року, обсяги валової аграрної продукції в Україні скоротилися більше, ніж на половину, триває процес зменшення сільського населення, не вирішена проблема так званих «неперспективних» сіл, різко погіршилася екологічна ситуація в сільській місцевості у зв'язку із забрудненням земель і водойм ядохімікатами, радіонуклідами тощо, спостерігаються інші негативні явища.

Стратегією економічної та соціальної політики на 2000-2004 роки, Указом Президента України від 20 грудня 2000 року «Основні засади розвитку соціальної сфери села» визначені і офіційно затверджені основні засади і пріоритети розвитку соціальної сфери села, серед яких важливе місце посідають організаційно-економічні і правові заходи, спрямовані на поліпшення життєзабезпечення сільського населення в умовах становлення приватного сектора в аграрній сфері. Зокрема, це допомога відсталим селам і регіонам; надання державних кредитів на житлове та інше будівництво працівникам агропромислового комплексу; матеріальне та інше стимулювання переселенців у сільську місцевість; поліпшення обслуговування сільського населення та розвиток матеріальної бази закладів соціально-культурного призначення; поліпшення планування й забудови населених пунктів у сільській місцевості тощо.

Ці заходи є першочерговими, пріоритетними як життєво важливі для села. Для їх здійснення необхідно усунути недоліки:

а) політичного характеру (протистояння в парламенті, неузгодженість у діях між гілками влади і управління);

б) правові (обмеженість і суперечливість чинного законодавства);

в) економічні (криза в економіці країни в цілому та її аграрному секторі зокрема);

г) соціальні (передусім споживацьке ставлення частини суспільства до потреб та інтересів села).

Вище викладене, аналіз чинного законодавства дозволяють сформулювати загальне поняття основних засад розвитку соціальної сфери села.

Основні засади розвитку соціальної сфери села являють собою комплекс пріоритетних економічних, правових, політичних і соціальних заходів, спрямованих на відродження села, поліпшення організації життєзабезпечення сільського населення як структурної складової стратегії здійснення аграрної і земельної реформ.

Важливість здійснення соціально-економічного реформування на селі обумовило необхідність розробки і прийняття спеціального законодавства по врегулюванню цих відносин. Першим законом, в якому були викладені правові завдання соціальних перетворень на селі, став Закон України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» (в редакції від 15 травня 1992 року).

Відповідно до цього Закону пріоритетність економічного і соціального розвитку села в Україні забезпечується державою шляхом здійснення таких організаційно-економічних і правових заходів:

— надання агропромисловим товаровиробникам права вільного вибору форм власності і напрямків трудової та господарської діяльності, власності на результати своєї праці;

— створення необхідної ресурсної бази для всебічного задоволення виробничих потреб і розвитку соціальної інфраструктури сільського господарства;

- зміна державної інвестиційної політики, зокрема спрямування на першочергове формування матеріально-технічної бази по виробництву засобів механізації, хімізації, переробної промисловості, будівельної індустрії і наукового забезпечення для агропромислового комплексу, поліпшення його соціально-економічного становища та соціальних умов життєдіяльності трудових колективів;

— ресурсного забезпечення капітальних вкладень для соціально-економічного розвитку села та агропромислового комплексу;

— створення умов для еквівалентного товарообміну між промисловістю та сільським господарством на основі паритетного ціноутворення на їх продукцію;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Аграрне право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти» автора Гайворонський В.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ VIII. Правове регулювання відносин у соціальній сфері сільськогосподарського виробництва“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Розділ без назви (1)

 • Розділ I. Предмет, методи, принципи і система аграрного права

 • Розділ II. Джерела аграрного права

 • Розділ III. Державна регулятивна діяльність у сільському господарстві України

 • Розділ IV. Правове регулювання господарської діяльності виробників аграрної продукції

 • Розділ V. Аграрні правовідносини

 • Розділ VI. Правове регулювання організації, дисципліни та охорони праці в сільськогосподарських підприємствах

 • Розділ VII. Оплата праці в сільському господарстві

 • Розділ VIII. Правове регулювання відносин у соціальній сфері сільськогосподарського виробництва
 • Розділ IX. Договірні відносини в сільському господарстві

 • Розділ X. Суб'єкти аграрного права

 • Розділ XI. Громадяни як суб'єкти аграрних правовідносин (їх правовий статус)

 • Розділ XII. Органи управління сільськогосподарськими підприємствами

 • Розділ XIII. Правове положення сільськогосподарських кооперативів

 • Розділ XIV. Правове становище селянського (фермерського) господарства

 • Розділ XV. Правове становище особистого селянського господарства

 • Розділ XVI. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

 • Розділ XVII. Право власності сільськогосподарських підприємств кооперативного та корпоративного типів

 • Розділ XVIII. Правовий режим майна державних і комунальних сільськогосподарських підприємств

 • Розділ XIX. Організаційно-правове забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємництва

 • Розділ XX. Загальна характеристика аграрного законодавства зарубіжних країн

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи