Розділ «ПЕРЕДМОВА»

Основи загальної психології. Том I

У процесі підготовки майбутніх фахівців важливе місце посідає така навчальна дисципліна як психологія, оскільки психологічні знання є важливим фактором розвитку професійної компетентності, ініціативи й творчого ставлення до вирішення виробничих проблем. Професійна діяльність будь-якого спеціаліста так чи інакше пов’язана з людьми, тому вимагає знань, умінь і навичок вирішення відповідних психологічних задач. При цьому життя людини не обмежується лише професійною діяльністю. Будь-який фахівець — насамперед особистість, яка виконує різноманітні соціальні ролі (чоловік, дружина, син, донька тощо) і функції (наприклад, навчання і виховання дітей). Отже, психологія як жодна інша навчальна дисципліна має значний розвивальний і виховний потенціал, впливає на становлення студента як особистості. Знання і розуміння людиною самої себе, особливостей, принципів і закономірностей навчання та виховання особистості, психологічних особливостей її формування й розвитку, психічних властивостей, які зумовлюють специфіку поведінки особистості, її діяльності та спілкування, допомагають глибше розуміти мотиви вчинків людей, регулювати взаємовідносини з ними, володіти прийомами самоуправління і саморегуляції, що дозволяє максимально реалізувати свій особистісний потенціал, правильно орієнтуватися у поведінці людей, володіти способами психологічного впливу, вибудовувати стосунки з оточенням, — ці й інші аспекти знаходяться в центрі уваги психології.

Аналіз існуючих навчальних видань, як підручників, так і практикумів із психології свідчить, що вони розраховані переважно на підготовку професійних психологів, на фундаментальний рівень підготовки студентів та вивчення дисципліни протягом тривалого часу. Головною метою даного видання було поєднання теоретичного матеріалу з практичним та формування на цьому підґрунті когнітивної, поведінкової і ціннісно-смислової складових психологічної підготовки фахівців. Оскільки ефективне засвоєння теорії можливе за умови включення студента в активний процес пізнання психічних явищ на підставі виконання навчальних завдань на актуалізацію існуючих психологічних уявлень і корекцію відповідно до набутих теоретичних знань. Це, насамперед, обумовлено тим, що в процесі лише теоретичної підготовки психологічні знання для студентів є відірваними від реальності, студенти, як правило, не здатні розпізнавати відповідні психічні явища в умовах життя.

Навчальний посібник складається з двох томів, що включають шість розділів, кожен із яких містить теоретичний матеріал до відповідної теми, запитання для самоконтролю, словник термінів, практичний матеріал для семінарського заняття (навчальні завдання, вправи для соціально-психологічного тренінгу, методики дослідження психічних процесів, станів і властивостей), тестові завдання для перевірки знань, теми рефератів, список використаної та рекомендованої літератури.

Навчальні завдання практичної частини складаються із завдань на актуалізацію і класифікацію психічних явищ, на розпізнавання психічних процесів, станів і властивостей, на прогнозування і моделювання поведінки людини у певних ситуаціях, на розроблення психологічних рекомендацій щодо способів поведінки з людьми різних типів темпераментів, на формування розумових дій, зокрема рефлексії, цілепокладання, планування, аналіз, узагальнення тощо. Запропоновані навчальні завдання потребують від студентів творчої активності і дозволяють застосовувати особистий психологічний досвід. Виконання вище зазначених типів завдань можливе лише за умови знання відповідної теорії і розуміння сутності психічних явищ. Тому, перш ніж починати виконувати практичні завдання, студенти повинні добре опрацювати відповідні теоретичні розділи та звернутися до рекомендованих джерел і текстів для додаткового читання, поданих у посібнику. Включені до посібника вправи, тести й опитувальники будуть корисними для розширення уявлення студентів про себе і співвіднесення отриманих результатів із набутими теоретичними знаннями. Для підсумкового контролю знань студентів у посібнику подано тестові завдання для перевірки знань із кожної теми.

При створені навчального посібника враховувалися методичні рекомендації доктора психологічних наук, професора К.М. Романова.

Навчальний посібник розраховано насамперед на студентів непедагогічних навчальних закладів і викладачів психології.

Укладачі навчального посібника: модуль І — І.А. Мартинюк («Предмет, завдання, методи психології»), І.А. Мартинюк,

0. В. Полозенко («Розвиток психіки та свідомості»), С.В. Ятттник («Особистість, її розвиток та формування»); модуль ІІ — В.І. Свистун («Відчуття», «Мислення»), О.В. Полозенко («Сприймання», «Пам’ять», «Мислення», «Емоції та почуття»), С.В. Ятттник («Уява»),

1. А. Мартинюк («Увага»), Л.М. Омельченко («Мислення», «Мовлення»); В.І. Стахневич («Емоції та почуття»), Л.М. Жуковська («Воля»); модуль ІІІ — О.В. Полозенко («Темперамент», «Характер»), В.І. Свистун («Здібності»).

Наступний розділ:

МОДУЛЬ І


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Основи загальної психології. Том I» автора Полозенко О. В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ПЕРЕДМОВА“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Розділ без назви (1)

 • ПЕРЕДМОВА
 • МОДУЛЬ І

 • МОДУЛЬ ІІ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи