Ви є тут

ЗУ "Про акціонерні товариства"

Зміст

 • Стаття 1. Сфера застосування Закону

 • Стаття 2. Визначення термінів

 • Стаття 3. Правовий статус акціонерного товариства

 • Стаття 4. Акціонери товариства

 • Стаття 5. Типи акціонерних товариств

 • Стаття 6. Акціонерне товариство з одним акціонером

 • Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства

 • Стаття 8. Визначення ринкової вартості майна

 • Стаття 9. Створення акціонерного товариства

 • Стаття 10. Установчі збори акціонерного товариства

 • Стаття 11. Оплата вартості акцій засновниками акціонерного товариства

 • Стаття 12. Відповідальність засновників акціонерного товариства

 • Стаття 13. Статут акціонерного товариства

 • Стаття 14. Статутний і власний капітал акціонерного товариства

 • Стаття 15. Збільшення статутного капіталу

 • Стаття 16. Зменшення статутного капіталу

 • Стаття 17. Анулювання акцій

 • Стаття 18. Консолідація та дроблення акцій

 • Стаття 19. Резервний капітал

 • Стаття 20. Акції товариства

 • Стаття 21. Емісія цінних паперів

 • Стаття 22. Ціна акцій

 • Стаття 23. Оплата цінних паперів

 • Стаття 24. Особливості обігу цінних паперів акціонерних товариств

 • Стаття 25. Права акціонерів - власників простих акцій

 • Стаття 26. Права акціонерів - власників привілейованих акцій

 • Стаття 26-1. Договір між акціонерами товариства

 • Стаття 26-2. Безвідклична довіреність з корпоративних прав

 • Стаття 27. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій

 • Стаття 28. Захист прав акціонерів - працівників товариства

 • Стаття 29. Обов'язки акціонерів

 • Стаття 30. Порядок виплати дивідендів

 • Стаття 31. Обмеження на виплату дивідендів

 • Стаття 32. Загальні збори акціонерного товариства

 • Стаття 33. Компетенція загальних зборів

 • Стаття 34. Право на участь у загальних зборах

 • Стаття 35. Повідомлення про проведення загальних зборів

 • Стаття 36. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

 • Стаття 37. Порядок денний загальних зборів

 • Стаття 38. Пропозиції до порядку денного загальних зборів

 • Стаття 39. Представництво акціонерів

 • Стаття 40. Порядок проведення загальних зборів

 • Стаття 41. Кворум загальних зборів

 • Стаття 42. Порядок прийняття рішень загальними зборами

 • Стаття 42-1. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах

 • Стаття 43. Спосіб голосування

 • Стаття 44. Лічильна комісія

 • Стаття 45. Протокол про підсумки голосування

 • Стаття 46. Протокол загальних зборів

 • Стаття 47. Позачергові загальні збори

 • Стаття 48. Проведення загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)

 • Стаття 49. Особливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особи

 • Стаття 50. Оскарження рішення загальних зборів

 • Стаття 51. Створення наглядової ради акціонерного товариства

 • Стаття 51-1. Прозорість діяльності наглядової ради

 • Стаття 52. Компетенція наглядової ради

 • Стаття 53. Обрання членів наглядової ради

 • Стаття 53-1. Незалежний член наглядової ради

 • Стаття 54. Голова наглядової ради

 • Стаття 55. Засідання наглядової ради

 • Стаття 56. Комітети наглядової ради. Корпоративний секретар

 • Стаття 56-1. Комітет наглядової ради з питань призначень

 • Стаття 56-2. Комітет наглядової ради з винагород

 • Стаття 56-3. Комітет наглядової ради з питань аудиту

 • Стаття 57. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради

 • Стаття 58. Засади діяльності виконавчого органу акціонерного товариства

 • Стаття 59. Колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства

 • Стаття 60. Одноосібний виконавчий орган

 • Стаття 61. Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

 • Стаття 62. Вимоги до посадових осіб органів акціонерного товариства

 • Стаття 63. Відповідальність посадових осіб органів акціонерного товариства

 • Стаття 64. Придбання значного пакета акцій товариства

 • Стаття 64-1. Повідомлення про набуття або відчуження значного пакета акцій публічного акціонерного товариства

 • Стаття 65. Придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій

 • Стаття 65-1. Придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій

 • Стаття 65-2. Обов’язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій

 • Стаття 65-3. Обов’язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів

 • Стаття 65-4. Наслідки недотримання вимог щодо виконання обов’язків власником контрольного пакета акцій, значного контрольного пакета акцій або домінуючого контрольного пакета акцій товариства

 • Стаття 65-5. Особливості придбання контрольного пакета акцій та домінуючого контрольного пакета акцій в приватних акціонерних товариствах

 • Стаття 66. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів

 • Стаття 67. Обмеження щодо викупу акцій акціонерним товариством

 • Стаття 68. Обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів

 • Стаття 69. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій

 • Стаття 69-1. Повідомлення про викуп публічним акціонерним товариством акцій понад порогові значення

 • Стаття 69-2. Наслідки викупу або іншим чином набуття акціонерним товариством власних акцій

 • Стаття 70. Значний правочин

 • Стаття 71. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість

 • Стаття 72. Вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість, з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення

 • Стаття 73. Ревізійна комісія (ревізор)

 • Стаття 74. Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року

 • Стаття 75. Аудитор

 • Стаття 76. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства

 • Стаття 77. Зберігання документів акціонерного товариства

 • Стаття 78. Надання акціонерним товариством інформації

 • Стаття 79. Припинення акціонерного товариства

 • Стаття 80. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення товариства

 • Стаття 81. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділу, перетворення) акціонерного товариства

 • Стаття 82. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні акціонерного товариства

 • Стаття 83. Злиття акціонерних товариств

 • Стаття 84. Приєднання акціонерного товариства

 • Стаття 85. Поділ акціонерного товариства

 • Стаття 86. Виділ акціонерного товариства

 • Стаття 87. Перетворення акціонерного товариства

 • Стаття 88. Ліквідація акціонерного товариства

 • Стаття 89. Розподіл майна акціонерного товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами

 • Прикінцеві положення


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «ЗУ "Про акціонерні товариства"» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Цей Закон визначає порядок створення, діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов'язки акціонерів.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи