Розділ «Інформаця видавця»

Інтелектуал як герой української прози 90-х років XX століття

Видавець Василь Гутковський

Художнє оформлення Андрій Кісь

Науковий редактор Віктор Неборак

Комп'ютерне верстання Роман Івах

Літературний редактор Наталя Троян

Здано на складання 06.08.2014 р.

Підписано до друку 22.08.2014 р.

Формат 60x90/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman. Друк офсетний.

Умовн. друк. арк. 11,75.

Обл.-вид. арк. 12,48.

Замовлення № 520.

Літературна агенція «ПІРАМІДА»

Україна, 79006, а/с 10989.

м. Львів, вул. Плугова, 6.

тел./факс: (032) 235-53-28

e-mail: [email protected]

www.piramidabook.com

Надруковано з готових діапозитивів у друкарні ЛA «ПІРАМІДА»,

свідоцтво державного реєстру: серія ДК № 356 від 12.03.2001 р.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інтелектуал як герой української прози 90-х років XX століття» автора Марко Андрейчик на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Інформаця видавця“ на сторінці 3. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи